Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Valsts autoceļu attīstības projekti

Lai efektīvāk plānotu valsts autoceļu tīkla attīstību ilgtermiņā un izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, ir izstrādāts Informatīvais ziņojums Latvijas valsts autoceļu attīstības stratēģija no 2020. līdz 2040.gadam (turpmāk – Stratēģija 2040), kas 2021. gada 29. jūnijā ir izskatīts Ministru kabineta sēdē, pieņemot to zināšanai. Stratēģijas 2040 mērķis ir izveidot vienotu, drošu un efektīvu valsts galveno autoceļu tīklu, kas nodrošinās Rīgas apvedceļa sasniedzamību no jebkura administratīvā centra Latvijā ne ilgāk kā divu stundu laikā.

Reģionālo un vietējo autoceļu vidēja termiņa attīstība noteikta Informatīvajā ziņojumā Par valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu (turpmāk – Valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības līdz 2027. gadam stratēģija). Valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības līdz 2027. gadam stratēģijas mērķi:

  • uzlabot reģionālo sasniedzamību, nodrošinot reģionālo mobilitāti un piekļuvi administratīvo teritoriju centriem, kā arī TEN-T tīkla autoceļiem no šiem administratīvajiem centriem. Uzdevums ir nodrošināt, ka prioritārajos reģionālo autoceļu maršrutos nav autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī;
  • uzlabot sasniedzamību, nodrošinot, ka no katras apdzīvotas vietas, kurā atrodas pagasta pārvalde, uz novada centru ir iespēja nokļūt pa autoceļu ar labā stāvoklī esošu melno segumu;
  • nodrošināt novadu administratīvo centru labāku sasniedzamību, sekmējot piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darbavietām, pārbūvējot un atjaunojot valsts reģionālos un vietējos autoceļus administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, kas ir svarīga prioritāte sekmīgai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai.