Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Ceļu klasifikācija

Saskaņā ar likuma Par autoceļiem 3. panta trešo daļu, autoceļus iedala:

  • galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu – ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;
  • reģionālajos autoceļos, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;
  • vietējos autoceļos, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.

Saskaņā ar likuma Par autoceļiem 8. panta pirmo daļu ir izdoti 2009. gada 29. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem.

2020. gada 31. decembrī kopējais Latvijā uzskaitīto autoceļu un ielu garums ir 70 846 km. Ceļu tīkla vidējais blīvums – 1,097 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā esošais valsts autoceļu kopgarums ir 20 041 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums – 0,310 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā ir 961 tilti, no kuriem 895 ir dzelzsbetona, 15 – akmens, 48 – metāla un 3 – koka. Visu tiltu kopgarums ir 31 392 m.

Autoceļu iedalījums

Ceļu klasifikācija Kopējais garums, km Pa seguma veidiem
Ar melno segumu, km Ar grants un šķembu segumu, km Bez seguma, km
Valsts autoceļi, t. sk.:

20 041

9361 10 680

galvenie autoceļi (A)

1673

1673

reģionālie autoceļi (P)

5460

4652 808

vietējie autoceļi (V)

12 848

3031 9817

blakusceļi

60

5 55
Pašvaldību ceļi un ielas, t. sk.:

38 230

6302 31 928
pašvaldību ceļi

29 861

1330 28 531

ielas

8369

4972 3397

Meža ceļi

12 575

29 11 160 1386
Kopā ceļi un ielas:

70 846

15 692 53 768

1386

  • ASDASD