Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Ceļu klasifikācija

Saskaņā ar likuma Par autoceļiem 3. panta trešo daļu, autoceļus iedala:

  • galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu – ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;
  • reģionālajos autoceļos, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;
  • vietējos autoceļos, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.

Saskaņā ar likuma Par autoceļiem 8. panta pirmo daļu ir izdoti 2009. gada 29. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem.

2022. gada 31. decembrī kopējais Latvijā uzskaitīto autoceļu un ielu garums ir 71 035 km. Ceļu tīkla vidējais blīvums – 1,099 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā esošais valsts autoceļu kopgarums ir 20 020 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums – 0,310 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā ir 955 tilti, no kuriem 891 ir dzelzsbetona, 16 – akmens, 45 – tērauda un 3 – koka. Visu tiltu kopgarums ir 31 212,11 m.

Autoceļu iedalījums

Ceļu klasifikācija

Ceļu garums 2022. gada 31. decembrī (km)

Ar melno segumu

Ar šķembu un grants segumu

Bez seguma

Kopā

Valsts autoceļi, t. sk.:

9 758

10 262

0

20 020

galvenie autoceļi (A)

1 670

1 670

reģionālie autoceļi (P)

4 750

712

5 462

vietējie autoceļi (V)

3 332

9 492

12 824

Blakusceļi

6

58

64

Pašvaldību autoceļi un ielas, t. sk.:

6 432

31 522

0

37 954

autoceļi

1 390

28 124

29 514

ielas

5 042

3 398

8 440

Meža ceļi³

29

11 843

1 189

13 061

Kopā ceļi un ielas:

16 219

53 627

1 189

71 035