Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Finansējums valsts autoceļiem

Būvdarbu plānošana

Kvalitāte

Valsts autoceļu funkcijas un pašvaldībām nododamie ceļi

Ceļu uzturēšana ziemā

Ceļu uzturēšana vasarā

Pavasara šķīdonis

Saskaņojumi

Citi

Kā rīkoties, ja nepieciešams izbūvētu pievedceļu lauku īpašumam?

Kārtību, kādā pašvaldību, komersantu un māju ceļus pievieno valsts autoceļiem, nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 505 Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem. Jāņem vērā arī citos normatīvajos aktos noteiktais. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka – piekļūšana nekustamajiem īpašumiem risināma vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.  Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā, transporta attīstības plānā vai tematiskajā plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem, izstrādājams detālplānojums. Lēmumu par detālplānojuma izstrādes nepieciešamību pieņem pašvaldība, kā to paredz MK noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Jāņem arī vērā, ka saskaņā ar MK noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” piekļuve nekustamajiem īpašumiem veidojama, ievērojot pakāpeniskuma principu, ņemot vērā autoceļu (ielu) nozīmi un kategorijas. Veidojot jaunas vai paplašinot esošās apbūves teritorijas ceļu pievienojumus galvenokārt paredz pie pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem un apbūves teritorijās valsts autoceļu tuvumā vietējai satiksmei paredz iekšējos paralēlos ceļus.  

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 505, lai iegūtu atļauju veidot ceļa pievienojumu valsts ceļam, jāvēršas LVC ar iesniegumu, kam jāpievieno:

1)  ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots attiecīgs ceļa pievienojuma izvērtējums un tehniski ekonomiskais pamatojums, kurā norādītas ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugums, salīdzinot ar risinājumiem, kad ceļa pievienojumu pievieno citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un ceļa pievienojumu pievieno tuvumā esošam ceļa pievienojumam (saskaņā ar Ministru Kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 505 3. daļas “Ceļu pievienojumu izveidošanas kārtība” prasību), kā arī ceļa pievienojuma atbilstība teritorijas plānošanas,  satiksmes drošības un  LVS 190-3 prasībām, tai skaitā attālumu starp ceļa mezgliem izpilde).

2) citi dokumenti pēc pieprasījuma.

LVC izvērtē  iesniegumu atbilstību MK noteikumos Nr. 505 izvirzītajām prasībām un lēmumu par pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam pieņem 30 dienu laikā.  

Sk. arī LVC pakalpojumu Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam.