Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Finansējums valsts autoceļiem

Būvdarbu plānošana

Kvalitāte

Valsts autoceļu funkcijas un pašvaldībām nododamie ceļi

Ceļu uzturēšana ziemā

Ceļu uzturēšana vasarā

Pavasara šķīdonis

Saskaņojumi

Citi

Kā mēra autoceļu garumu un attālumu līdz apdzīvotām vietām?

Ceļu tīkls laika gaitā mainās, jo tiek veikti autoceļu posmu remontdarbi vai jaunu būvniecība tai skaitā pilsētu teritorijās, līdz ar to var mainīties ceļa novietojums, vai piemēram, iztaisnoti ceļa posmi. No jauna ekspluatācijā nodotajos autoceļu posmos tiek uzstādītas ceļazīmes atbilstoši reālajiem apstākļiem autoceļu maršrutā. Pārējos autoceļa posmos saglabājas pastāvošās ceļazīmes un var veidoties neprecizitātes no viena līdz līdz pat četriem km.

Virzienu radītājiem, kuros noteikts attālums līdz apdzīvotām vietām, nav tiešas ietekmes uz satiksmes drošību, tāpēc to nomaiņa tiek veikta pakāpeniski. Virzienu rādītājiem un kilometru zīmēm vairāk ir informatīvs raksturs, lai ceļa lietotāji un ceļa pārvaldītāji/apsaimniekotāji varētu vieglāk identificēt kurā vietā uz attiecīgā ceļa tie atrodas.

Valsts autoceļu maršrutu nosaukumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr.1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem. Tur ir redzami autoceļu maršrutu sākumi.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 26 Par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli uzturēšanu virzienu rādītāju nomaiņa netiek normēta un VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) attiecīgo ceļazīmju nomaiņu pēc izmaiņām autoceļu maršrutos veic pakāpeniski darba procesā autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros, atjaunojot bojātās vai nozagtās ceļazīmes. Esošās ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību veic LVC vietējās nodaļas.

Atbilstoši likuma Par autoceļiem 9.pantā noteiktajam:
9. Autoceļu nosaukumi, numerācija un garuma atskaites punkti
(1) Autoceļa nosaukumā jānorāda ceļa sākumpunkta un galapunkta apdzīvotās vietas nosaukums, bet, ja nepieciešams, — arī ceļa starpposmu galveno apdzīvoto vietu nosaukumi. Autoceļa nosaukumā var arī norādīt tikai galapunkta apdzīvotas vietas vai ģeogrāfiskā objekta nosaukumu.
(2) Valsts autoceļiem piešķir maršruta indeksus.
(3) Autoceļa maršruta garumu nosaka no tā sākumpunkta līdz galapunktam.
(4) Par autoceļa maršruta garuma atskaites punktiem atzīst:
— autoceļiem, kas savieno apdzīvotās vietas, — pasta ēku vai, kur tādas nav, citu ēku, kas atrodas apdzīvotās vietas centrā;
— autoceļiem, kas savieno citus autoceļus vai pievienojas tiem, — savienojamo ceļu asu krustpunktus;
— autoceļiem, kas savieno ģeogrāfiskos objektus, — šo objektu robežas.