Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Struktūra

Personāla politika

Valsts SIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) pamatvērtība ir uz klientu orientēts, pieredzējis, profesionāls, kompetents un dinamisks personāls. Kvalitatīvi pildot deleģētos uzdevumus un sniedzot pakalpojumus, Sabiedrības personāls ikdienā strādā ar augstu atbildības izjūtu, godīgu un cieņas pilnu attieksmi pret klientiem, sadarbības partneriem un saviem kolēģiem.

Sabiedrības personāla vadības mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt kompetentus darbiniekus deleģēto uzdevumu veikšanai un Sabiedrības stratēģisko mērķu īstenošanai. Sabiedrības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem motivējošu darba vidi ar sociālajām garantijām, attīstības iespējām un labiem darba apstākļiem.

Darbinieki*

Darba organizācija un kvalitāte

Īstenojot valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību, Sabiedrība, nepārtraukti pilnveidojoties, nodrošina kompetentu un efektīvu autoceļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu.

Sabiedrības darbības procesi tiek organizēti saskaņā ar augstām prasībām un noteiktiem kvalitātes standartiem. Kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015. Sabiedrības Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija ir akreditēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 17025:2005.

Personāla piesaiste

Personāla atlasē tiek ievērotas darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu prasības, fizisku personu datu aizsardzības prasības un konfidencialitāte par pretendentu sniegto informāciju. Galvenie kritēriji darbam Sabiedrībā ir amatam atbilstoša izglītība, kvalifikācija, darba pieredze un nepieciešamās kompetences. Ar mērķi perspektīvā piesaistīt jaunus un kvalificētus darbiniekus, Sabiedrība piedāvā praksi Autoceļu kompetences centrā. Aicinām inženierzinātnēs studējošos, kuri vēlas pilnveidoties un pierādīt sevi. Prioritāri prakses vietas nodrošināsim tiem, kuri studē transportbūves, ķīmiju un ģeoloģiju.

Ieguvumi:

  • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par ceļu būvmateriāliem, ceļa tehnisko parametru mērījumiem, inovatīvām iekārtām mērījumu un testa rezultātu iegūšanā.
  • Darba pieredze nelielā kolektīvā ar atbildību pret uzticētiem darba pienākumiem.
  • Komunikācija ar pieredzējušiem kolēģiem, kas dalās zināšanās un veic apmācību.
  • Darbs akreditētā, mūsdienīgā, tehniski augsti aprīkotā Ceļu laboratorijā, kas ir pielīdzināma Eiropas laboratorijām.

Darba samaksas principi

Sabiedrības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem taisnīgu un konkurētspējīgu atalgojumu, sekojot līdzi atalgojuma izmaiņu tendencēm Latvijas darba tirgū. Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Sabiedrības valdes apstiprinātām darbinieku amata kvalifikācijas kategorijām un tām atbilstošo atalgojumu. Lai nodrošinātu Sabiedrības ilgtermiņa interešu ievērošanu un mērķu sasniegšanu, tiek vērtētas darbinieku kompetences un darba izpilde. Sabiedrības darba samaksu reglamentējošos iekšējos  normatīvajos aktos ir sniegts skaidrojums par visiem darba samaksas elementiem, to piešķiršanas un administrēšanas kārtību.

Personāla attīstība

Saskaņā ar Darba koplīgumu, Sabiedrības valde izskata iespēju apmaksāt studiju maksu pilnā apmērā vai daļēji darbiniekiem, kuri iegūst akadēmisko izglītību, kā prioritāras nosakot studijas transportbūvju specialitātē un specialitātē, kas atbilst ieņemamajam amatam. Ar mērķi pilnveidot personāla kompetenci, Sabiedrība nodrošina iespēju piedalīties mācību kursos, semināros un konferencēs Latvijā, kā arī mācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos ārvalstīs, kas saistīti ar darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu tehnoloģiju izpēti. Sabiedrības speciālisti uzstājas ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs,  kā arī pārstāv Sabiedrību dažāda līmeņa starptautiskās ceļu nozares organizācijās un darba grupās. Sabiedrībā tiek organizēti iekšēji informatīvie semināri inženieriem un projektu vadītājiem, kā arī informatīvie semināri nozares sadarbības partneriem par aktuāliem jautājumiem autoceļu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā. Sabiedrība sadarbojas ar augstskolām  piedaloties studentu pētījumu tēmu izstrādē, kā arī piesaistot augstskolu mācībspēkus nozares specifikāciju un pētījumu izstrādē.

Sociālās garantijas un darba vide

Sabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labo praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā. Ir noslēgts Darba koplīgums par darbinieku darba un sociālajām garantijām, kura mērķis ir radīt sociālo drošību, atbalstīt darbiniekus dzīves nozīmīgos notikumos un sekmēt ilgtermiņa sadarbību. Sabiedrība veic darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, pastāvīgi tiek vadīti un vērtēti darba vides riski, tiek veiktas ikgadējās darba drošības instruktāžas. Sabiedrības darbinieku arodveselība tiek veicināta organizējot ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās veselības pārbaudes. Sabiedrība atbalsta darbinieku interesēs organizētos pasākumus, kas veicina kolektīva saliedētību un stiprina komandas garu.

KORUPCIJAS RISKU VADĪBA

LVC pastāvīgi uztur un pilnveido iekšējo Kvalitātes vadības sistēmu, tai skaitā īstenojot Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumos Nr. 630 Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā noteiktās prasības.

2023. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Korupcijas risku vadības process iekļauts LVC kopējā risku vadības sistēmā un tiek vadīts, atbilstoši risku vadības noteiktajai kārtībai.

2023. gadā izvērtēti korupcijas un interešu konflikta riski, novērtēti iepriekšējā periodā izvirzītie korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas pasākumi un izvirzīti jauni (pretkorupcijas pasākumu plāns).  Tāpat pārskatīti risku faktori (cēloņi), kuri varētu ietekmēt rezultāta sasniegšanu, apzinātas potenciālās risku sekas, noteikta risku varbūtība.

LVC darbiniekiem ieplānotas ikgadējās mācības korupcijas novēršanas jautājumos.