Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Autoceļu kompetences centrs

Uz VSIA Latvijas Valsts ceļi Ceļu laboratorijas bāzes izveidotais Autoceļu kompetences centrs (AKC) veic ceļu periodiskās uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu. AKC arī aktīvi darbojas gan vietēja mēroga, gan starptautiskajos autoceļu nozares pētniecības projektos.

AKC katru gadu, pamatojoties uz dažādu instrumentālo mērījumu rezultātiem (tajā skaitā nestspēja, līdzenums, ceļa segas saķere ar automašīnas riepām), izvērtē valsts autoceļu tīkla tehnisko stāvokli. Autoceļu būvdarbu laikā kvalitāte tiek uzraudzīta visā periodā – sākot no tehniskā projekta izstrādes, beidzot ar garantijas termiņa beigām.

AKC pārbauda izejmateriālu atbilstību, sniedz profesionālas ekspertīzes defektu vai strīdu gadījumos. Tāpat AKC veic dažādas neplānotas pārbaudes materiāliem vai ceļubūvē izmantotajām tehnoloģijām. Tas viss kalpo par pamatu, izstrādājot ceļu specifikācijas un standartus.

Regulāri tiek novērtēts arī valsts autoceļu tehniskais stāvoklis, piemēram, līdzenums, saķere, nestspēja. Tāpat tiek mērīts horizontālais ceļu marķējums, ceļazīmju atstarojums, kā arī veikta satiksmes intensitātes uzskaite.

Būvmateriālu kvalitātes pārbaudes tiek veiktas AKC Ceļu laboratorijā. Ja tiek veiktas ārkārtas pārbaudes, tad būvmateriālu paraugus noņem būvobjektā un nodod testēt laboratorijai. Vietas un kārtība, kādā tiek noņemti paraugi, nosaka attiecīgās procedūras, kas atrunātas būvdarbu līgumā un objekta specifikācijās.

LVC AKC Ceļu laboratorija strādā pēc Eiropas standartiem, izmantojot 62 akreditētas testēšanas metodes (plānots, ka tiks akreditētas vēl divas metodes). Ceļu laboratorijas rīcībā ir modernas mērīšanas un testēšanas iekārtas visu nepieciešamo parametru noteikšanai.

Visi paraugi, kas nonāk laboratorijā, ir anonīmi, laboratorijas speciālistiem nav informācija par to, no kādiem konkrētiem objektiem tie ir nākuši, tādēļ rezultāti ir maksimāli objektīvi. Šos pakalpojumus izmanto arī privātie uzņēmēji un pašvaldības.