Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Par LVC

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Valsts ceļi (LVC) pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem, administrē valsts autoceļu projektēšanas un būvdarbu procesu, nodrošina ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīklā, veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes pārbaudi un darbu uzraudzību, kā arī uzrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Tāpat LVC sniedz publiskos pakalpojumus un konsultācijas, veic ekspertīzes un testēšanas autoceļiem un mākslīgajām būvēm, izstrādā nozares normatīvo aktu projektus, pārvalda autoceļu uzturēšanai un attīstībai nepieciešamās informācijas vadības sistēmas, organizē apmācības ceļu speciālistiem. Bureau Veritas Latvia izdotais sertifikāts apliecina, ka darbība ir sakārtota un LVC atbilst starptautiskam kvalitātes pārvaldības sistēmas standartam ISO 9001:2015.

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) tika izveidoti 2004. gada 26. oktobrī, reorganizējot bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību Latvijas Autoceļu direkcija. Tas darīts saskaņā ar 2004. gada 5. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 726 Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības Latvijas Autoceļu direkcija reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts ceļi un valsts akciju sabiedrības Ceļu inženieri izveidošanu, un ir tās saistību, funkciju un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir LR Satiksmes ministrija.

LVC pamatuzdevumi

 • Veikt valsts autoceļu tīkla uzskaiti, reģistrāciju, pārvaldīšanu un aizsardzību;
 • Uzturēt un pilnveidot valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu;
 • Izstrādāt valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības stratēģiju;
 • Administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu;
 • Organizēt iepirkumu valsts vajadzībām izpildi autoceļu nozarē;
 • Organizēt un kontrolēt autoceļu tīkla projektēšanu, būvniecību, atjaunošanu, remontu un uzturēšanu;
 • Sagatavot nozares tiesību aktus un kontrolēt to izpildi;
 • Koordinēt satiksmes drošības organizāciju uz autoceļiem;
 • Pasūtīt un vadīt valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi;
 • Pārraudzīt pašvaldību autoceļu  uzturēšanu.

LVC papilduzdevumi

 • Konsultatīvā darbība un pakalpojumu sniegšana autoceļu nozarē;
 • Kursu, semināru un konferenču organizēšana;
 • Dažāda veida uzņēmējdarbība, lai labāk īstenotu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.

LVC kvalitātes politika

LVC darbības pamatā ir klientu vēlmju izzināšana un apmierināšana, pakalpojumu efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana.

LVC autoceļu tīkla pārvaldīšanā un attīstīšanā noteicošais ir kvalitāte, kas sasniedzama, visiem darbiniekiem nepārtraukti paaugstinot kompetenci, uzlabojot kvalitātes vadības sistēmu un dodot savu ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

LVC klienti

 • Autoceļu lietotāji;
 • Satiksmes ministrija;
 • Pašvaldības;
 • Citu autoceļu īpašnieki;
 • Sabiedrība kopumā.

LVC stratēģiskais mērķis

Būt par kompetentāko un efektīvāko autoceļu pārvaldības pakalpojuma sniedzēju. Tas tiek panākts īstenojot: 

 • valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu;
 • valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli;
 • iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām; 
 • valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību; 
 • ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību; 
 • pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību. 

LVC mērķi

Lai sasniegtu LVC stratēģisko mērķi, līdz 2021. gadam tiek izvirzīti vairāki visai kapitālsabiedrībai kopēji mērķi, kas sasniedzami, īpašu uzmanību pievēršot gan organizācijas iekšējo procesu optimizācijai un kapacitātes palielināšanai, gan uzlabojot sadarbību ar dažādiem partneriem un akcentējot cilvēkresursu kapacitātes palielināšanu:

 • nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu valsts autoceļa tīkla pārvaldību, sekmējot racionālu tā izmantošanu, ilgtspējīgu transporta infrastruktūras teritorijas attīstību, saglabāšanu, uzskaiti un aizsardzību noteiktajam mērķim;
 • nodrošināt savlaicīgu un efektīvu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu īstenošanas plānošanu, sabiedrības vajadzībām atbilstošas un drošas satiksmes nodrošināšanai valsts autoceļu maršrutos;
 • uzlabot valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības plānošanu ceļu pārvaldīšanā ieviešot autoceļu pārvaldīšanas un attīstības instrumentu – programmatūras sistēmu HDM-4;
 • nodrošināt valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību;
 • LVC kā pasūtītājam, nodrošināt  līdzekļu efektīvu izmantošanu, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi organizējot būvniecības iepirkumu valsts vajadzībām;
 • nodrošināt autoceļu nozares būvdarbu izpildes kvalitāti noteicošo parametru mērījumu un būvmateriālu atbilstības pārbaudes, t.sk. veikt pētniecības darbus;
 • uzlabot ceļu satiksmes organizācijas un satiksmes drošības paaugstināšanas plānošanu un uzraudzību, nodrošinot satiksmes drošībai bīstamo punktu izvērtēšanu un satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu programmu izstrādi;
 • nodrošināt personāla kompetenču attīstīšanu deleģēto uzdevumu izpildē.
 • ASDASD