Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Tehnisko noteikumu un Nosacījumu izsniegšana

1. TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANA
Saistošie normatīvie akti: MK 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi.
Izsniedzējs: Pārvaldīšanas daļa:

1) Projektiem pie valsts galvenajiem autoceļiem;

2) Projektiem pie valsts reģionāliem autoceļiem ar satiksmes intensitāti virs 5000 aut./diennaktī.

LVC reģionālās nodaļas:

1) Projektiem pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem;

2) Projektiem pie citu īpašnieku ceļiem;

3) Hidrotehnisko būvju projektiem;

4) Projektiem, kas saistīti ar valsts autoceļu elektrificēto un tehnoloģisko aprīkojumu.

Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa:

1) Projektiem Rīgas valstspilsētā.

Iesniedzamie dokumenti: Būvniecības informācijas sistēmā iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums (Būvniecības informācijas sistēmas veidlapa);

2) Plānotās darbības apraksts (būvniecības ieceres nosaukums);

3) Būvniecības ieceres grafiskā materiāla (ģenerālplāna) datne (ja iespējams).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 20 dienu laikā.
Piezīmes: 1) Lai Būvniecības informācijas sistēmā pieprasītu un saņemtu nepieciešamos dokumentus, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotajam pārstāvim tie jāpieprasa BIS vai jāvēršas attiecīgajā administratīvo teritoriju apkalpojošajā Būvvaldē;

2) Būvniecības informācijas sistēmā tāpat tiek pieprasīta un veikta:

a) izstrādātā būvprojekta saskaņošana, atbilstoši LVC izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem;

b) atzinuma izsniegšana par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.

3) Būvniecības procesiem, kuri uzsākti līdz 2019. gada 31. decembrim, tehniskos noteikumus, būvprojekta saskaņojumus,  atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā iespējams pieprasīt un izsniegt arī ārpus Būvniecības informācijas sistēmas.

2. NOSACĪJUMU IZSNIEGŠANA TERITORIJAS PLĀNOJUMA, LOKĀLPLĀNOJUMA, DETĀLPLĀNOJUMA, TRANSPORTA ATTĪSTĪBAS PLĀNA VAI TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
Saistošie normatīvie akti: 1) Teritorijas attīstības plānošanas likums; 2) MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Izsniedzējs: 1) LVC reģionālās nodaļas

2) Rīgas valstspilsētā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

Iesniedzamie dokumenti: Iesniegums
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Četru nedēļu laikā no paziņojuma par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu saņemšanas dienas.
Piezīmes: Atzinumus par plānošanas dokumentu redakciju institūcijas sniedz divu nedēļu laikā no dienas, kad sistēmā publicēts paziņojums par nepieciešamību sniegt atzinumu. Institūcija var informēt pašvaldību par atzinuma sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz četrām nedēļām.
4. NOSACĪJUMU IZSNIEGŠANA ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDEI
Saistošie normatīvie akti: MK 02.08.2016. noteikumi Nr. 505 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
Izsniedzējs: 1) Valsts galveno autoceļu un to turpinājumu apdzīvotās vietās aizsargjoslās – Pārvaldīšanas daļa

2) Pārējos gadījumos – LVC reģionālās nodaļas

Iesniedzamie dokumenti: 1) Iesniegums

2) Pašvaldības izdoti Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi (ja tādi izsniegti);

3) Uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes shematiski attēlota projektējamā teritorija un projektētā robeža (esošā robeža un robežas pēc sadales).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 15 darbdienu laikā.
Piezīmes: Projekta grafiskās daļas projektu elektroniski saskaņo 15 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.