Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Kangaru kalniem

2020. gada 6. jūlijā ir sagatavots un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) autoceļa P4 Rīga–Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821.-42,935. km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu Lielie Kangari –  novērtējuma ziņojums.

Novērtējums piemērots ar VPVB 2011. gada 12. augusta lēmumu Nr. 3-n, nosacījumi tam izdoti 2015. gada 5. oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) (Reģ. nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050, 67028169 lvceli@lvceli.lv, www.lvceli.lv).

Novērtējumu sagatavojusi AS Ceļuprojekts (www.celuprojekts.lv) sadarbībā ar SIA Enviroprojekts (www.enviro.lv).

Informācija par novērtējumu ir pieejama šeit:

Kangaru IVN ziņojums. PDF fails

Kangaru IVN pielikumi. PDF fails

Pirmā varianta vizualizācija. WMV fails

Otrā varianta vizualizācija. WMV fails

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir autoceļa P4 asfalta seguma izbūve ar vai bez trasējuma maiņas. Novērtējuma rezultātā tiek rekomendēts asfalta segums esošajā trasē bez trasējuma maiņas.