Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Kurzemes plānošanas reģionā

Kurzemes plānošanas reģionā šajā būvdarbu sezonā uz 12 reģionālajiem autoceļiem plānots atjaunot asfalta segumu. Visā valstī būvdarbi šogad iecerēti uz vairāk nekā 1100 km valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu un 26 tiltiem.

Lielākie plānotie ceļu būvdarbi 2021. gadā Kurzemes plānošanas reģionā

Par valsts budžeta finansējumu

Šogad plānots pabeigt autoceļa pārbū­ves darbus uz Liepājas šosejas (A9) posmā no degvielas uzpildes stacijas Priede līdz Saldus pagasta robežai (99,74.–102,92. km), ieskaitot rotācijas apli Saldū. 2020. gadā būvdarbu ietva­ros izbūvēts smilts salturīgais slānis, nesaistītu minerālmateriālu pamats, ieklāts asfalta segums divās kārtās, uzstādītas caurtekas, izbūvētas nobrauktuves, kā arī atjaunota ūdens atvades sistēma. Līdz šā gada jūnijam plānots veikt atli­kušos darbus: asfalta dilumkārtas izbūvi, ietves–veloceļa izbūvi rotācijas aplī, satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšanu, ierīkot apgaismojumu. Būvdarbus veic SIA Saldus ceļinieks, līgumcena 5,8 milj. eiro ar PVN.

Darbi notiks vēl divos Liepājas šosejas (A9) posmos: aiz Skrundas (131,79.–132,70. km) un no Macīšiem līdz pagriezienam uz Kalveni (135,79.–148,57. km). Abos posmos plānota asfalta profila labošana, seguma atjaunošana divās kārtās, nobrauktuvju un caurteku atjau­nošana, kā arī ūdens atvades un satiksmes dro­šības aprīkojuma atjaunošana. Darbus iecerēts uzsākt vasarā. Autovadītājiem būs jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem: reverso satiksmes kustību pa vienu joslu un ātruma ierobežoju­miem, līdz ar to jāplāno papildu laiks ceļam.

Segumu plānots atjaunot arī uz vairākiem valsts reģionālajiem autoceļiem, kopumā desmit posmos. Piemēram, divos autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmos. No Kuldīgas līdz Edas dzirnavām (59,38.–70,24. km), kā arī no Bērziņiem līdz Druvai (94,31.–101,81. km). Valsts reģionālā autoceļa Ventspils–Piltene (P122) posmā starp Tārgali un Pilteni (11,17.–23,64. km) plānots noņemt lieko grunts segumu nobrauktuvēs, kā arī veikt nomaļu uzpildīšanu. Visā objektā paredzēta karstā asfalta profila la­bošana un virsmas apstrāde.

Savukārt grants autoceļa Grobiņa–Bārta–Rucava (P113) posms, kas sākas pirms Kāķišķes un turpinās līdz krustojumam ar valsts galveno autoceļu Liepāja—Lietuvas robeža (Rucava) (A11) (47,35.–50,82. km), tiks noklāts ar melno segumu, pielietojot dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju. Dubultā virsmas apstrāde ir efek­tīvākais grants ceļu atputekļošanas veids. Jāņem gan vērā, ka dubultā virsma nav tik izturīga kā asfalts, un to var sabojāt intensīva kravas trans­porta satiksme, sevišķi, ja transportlīdzeklis ir pārkrauts.

Savukārt vienkārtas virsmas apstrāde iece­rēta uz 12 km autoceļa Ventspils–Kolka (P124) no pagrieziena uz Lūžņu līdz tiltam pār Irbi (27,84.–39,84. km). Uz nelielas satiksmes in­tensitātes (līdz 1000 transporta vienībām dien­naktī) asfaltētajiem ceļiem virsmas apstrāde ir piemērotākais profilaktiskās uzturēšanas un ceļa saglabāšanas veids, tādējādi panākot segu­ma viendabīgumu un atjaunojot saķeri ar ceļa virsmu.

Atsevišķos objektos turpināsies pagāju­šajā gadā uzsāktā pārbūve. Autoceļa Kuldī­ga–Skrunda–Embūte (P116) (2,33.–6,84. km) remonta posmā tiks pastiprināta ceļa segas pa­mata nesošā kārta, un izbūvētas divas asfalta kārtas. Atsevišķos posmos tiks veikta pilna ceļa segas pārbūve. Projekta ietvaros tiks at­jaunots arī rotācijas aplis Kuldīgā, Graudu un Ganību ielu satiksmes mezglā, kā arī vi­sas pārbūves posmā esošās autobusu pietur­vietas. Tiks sakārtota ūdens atvades sistēma – nomainītas caurtekas, atjaunoti un no jauna izveidoti sāngrāvji. Paralēli autoceļa pārbūves darbiem ar Kuldīgas novada pašvaldības līdz­finansējumu tiks izbūvēts apgaismots gājēju un velosipēdistu celiņš no rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Ābeļu ciemu. Būvdarbus veic SIA VIA par kopējo līgumcenu 3,11 milj. eiro ar PVN, no kā 320 tūkst. eiro (ar PVN) ir Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums. Būvdarbus plānots pabeigt vasaras beigās.

Vasarā plānots pabeigt būvdarbus uz auto­ceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Kūlu kapiem līdz Kuldīgas novada robe­žai (75,92.– 81,64. km). Darbi objektā sākās 2020. gada septembrī, kad tika izrakti grāv­ji, izbūvētas nobrauktuves un caurtekas. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma pavasarī atsāksies darbi un tiks izbūvēts nesaistītu minerālma­teriālu pamats, asfalta apakškārtas un dilum­kārtas, kā arī uzstādīts satiksmes aprīkojums. Darbus par līgumcenu 2,29 milj. eiro ar PVN veic SIA Saldus ceļinieks.

Pārbūvēts tiks tilts pār Grīvu uz autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) (43,51. km). Vecais tilts tiks nojaukts, saglabājotkrasta balstus, kurus paredzēts remontēt un uz atjaunotajiem balstiem būvēt jaunu tilta laidu­mu, katrā tilta pusē izveidojot gājēju ietves. Uz tilta un pieejās tiks uzstādītas aizsargbarjeras. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma turpināsies tilta pār Losi pārbūve, kas atrodas uz autoceļa Nīg­rande–Dzidras–Lietuvas robeža (V1167) Kal­nos (12,25. km).

Šogad betonēs blokus, izbūvēs hidroizolā­ciju, segu, pieejas un veiks citus darbus. Pie Nīgrandes strādā SIA Rīgas tilti par līgumce­nu 1,06 milj. eiro ar PVN. Savukārt uz Lie­pājas šosejas (A9) Grobiņā (188,15. km) tiks pabeigti gājēju tuneļa pārbūves darbi. Tuneļa pārbūve paredz esošo gājēju kāpņu nojaukša­nu un lēzenas, 50 m garas asfaltētas pieejas ar betonētām sienām izbūvi abpus ceļam. Atjau­nos arī pašu tuneli, izbūvējot jaunu apgais­mojumu un segumu. Tuneli pārbūvē SIA 8 CBR par līgumcenu 430,6 tūkstoši eiro (ar PVN).

Administratīvi teritoriālās reformas ceļi

Šīs programmas ietvaros plānots atjaunot segumu trijos ceļu posmos. Uz autoceļa Talsi–Stende–Kuldīga (P120) posmā no Cērpu ka­piem līdz Kuldīgai (48,00.–55,13. km). Kā arī autoceļam Kuldīga–Skrunda–Embūte (P116) no Kuldīgas līdz Skrundai (6,84.–35,13. km) un vietējam autoceļam Adze–Gudenieki–Ēdole (V1264) no krustojuma ar autoceļu Ķi­kuri–Alsunga (V1289) līdz krustojumam ar autoceļu Kuldīga–Alsunga–Jūrkalne (P119) (10,22.–19,69. km).

2021. gadā plānotie ceļu būvdarbi Kurzemes plānošanas reģionā

A/CNr.

Autoceļa nosaukums

No km

Līdz km

Posma garums; km

Būvdarbu veids

Plānotais būvniecības gads

Galvenie autoceļi

A9

Rīga(Skulte)-Liepāja

99,74

102,92

3,18

Asfaltbetona segas pārbuve

2020-2021

A9

Rīga(Skulte)-Liepāja

131,63

132,70

1,07

Asfaltbetona seguma atjaunošanas

2021

135,79

148,57

12,78

Kopā:

17,03

 

 

Reģionālie autoceļi

P124

Ventspils-Kolka

27,84

39,83

11,99

Vienkārtas virsmas apstrāde

2021

P116

Kuldīga-Skrunda-Embūte

2,33

6,84

4,51

Pārbuve

2020-2021

P108

Ventspils-Kuldīga-Saldus

75,92

81,64

5,72

Pārbuve

2020-2021

P118

Kuldīgas apvedceļš

3,20

6,77

3,57

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P118

 Kuldīgas apvedceļš

6,975

8,045

1,07

Pārbuve

2020-2021

P108

Ventspils-Kuldīga-Saldus

58,50

59,38

0,88

Pārbuve

2020-2021

P108

Ventspils-Kuldīga-Saldus

59,38

70,24

10,86

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P108

Ventspils-Kuldīga-Saldus

94,31

101,81

7,50

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P105

Butnāri-Saldus – Ezere

5,58

8,97

3,39

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P105

Butnāri-Saldus-Ezere

0,08

3,64

3,56

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P112

Kuldīga-Aizpute-Līči  

21,43

36,44

15,01

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P122

Ventspils-Piltene

11,17

23,64

12,47

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P125

 Talsi-Dundega-Mazirbe

15,55

32,85

17,30

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P113

Grobiņa-Bārta-Rucava

47,35

50,82

3,47

Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde

2021

P111

Ventspils (Leči)-Grobiņa

88,21

93,35

5,14

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P106

Ezere-Embūte-Grobiņa 

55,05

72,07

17,02

Asfalta seguma atjaunošana

2021

Kopā:

123,46

 

 

Vietējie autoceļi

V1162

Saldus-Kūdra

0,00

8,20

8,20

Pārbūve

2021

V1401

 Stende-Lauciene-Mērsrags

48,93

49,42

0,49

Pārbūve

2021

 

 

 

Kopā:

8,69

 

 

Tilti

A9

Rīga (Skulte)-Liepāja

188,15

Gājēju tunelis

Tuneļa pārbūve

2020-2021

V1167

 Nīgrande-Dziras-Lietuvas rob.

12,25

Losis

Jauna tilta būvniecība

2020-2021

P131

Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka

53,51

Grīva

Jauna tilta būvniecība

2021

Posmi, kas tiek sakārtoti ATR reformas ietvaros

Reģonālie autoceļi

P120

Talsi-Stende-Kuldīga

48,00

55,13

7,13

Seguma atjaunošana

2021

P116

Kuldīga-Skrunda-Embūte

6,84

35,13

28,29

Seguma atjaunošana

2021

Vietējie autoceļi

V1264

Adze-Gudenieki-Ēdole

10,22

19,69

9,47

Seguma atjaunošana

2021

 

 

 

Kopā:

44,89