Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Latgales plānošanas reģionā

Latgales plānošanas reģionā šajā būvdarbu sezonā notiks uz sešiem tiltiem, kuri tiks pārbūvēti vai atjaunoti. Visā valstī būvdarbi šogad iecerēti uz vairāk nekā 1100 km valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu un 26 tiltiem.

Lielākie plānotie ceļu būvdarbi 2021. gadā Latgales plānošanas reģionā

Par valsts budžeta finansējumu

Ceļa segas pārbūves darbi turpināsies uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Rēzeknes posmā no rotācijas apļa krustojumā ar autoceļu Rēzek­ne–Gulbene (P36) līdz krustojumam ar autoce­ļu Rēzekne–Greiškāni (P54). Šo darbu ietvaros pārbūvēts arī autoceļa Krievijas robeža (Tere­hova)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) 800 metru posms no rotācijas apļa krustojumā ar autoceļu A12 pilsētas virzie­nā. Darbus veic AS A.C.B par līgumcenu 9,32 milj. eiro. Tie tiks pabeigti šogad.

Pagājušajā gadā iesāktie darbi turpināsies arī uz autoceļa Krievijas robeža (Terehova)–Rē­zekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Rēzeknes robežas Daugavpils virzienā līdz Andronovai (53,40.–61,26. km). Posms ir sadalīts divās daļās: vienā notiks pārbūves darbi (53,40.–57,80. km), bet otrajā pusē seguma at­jaunošana (57,80.–61,26. km). Darbus veic SIA Binders par līgumcenu 7,19 milj. eiro.

Uz šī paša autoceļa seguma atjaunošanas darbi plānoti vēl divos posmos: no Červonkas līdz Voveriem (33,9.–36. km) un no Maltas līdz Valteriem (73,19.–81,25. km).

Turpināsies darbi arī uz reģionālā autoceļa Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža (Silene) (P68) posmā no krustojuma ar Dau­gavpils apvedceļu (Tabore–Laucese, P66) līdz Silenei (7,84.–20,98. km). Tur paredzēta seguma profila labošana, iesēdumu izlīdzināšana un as­falta virskārtas ieklāšana. Darbus par 1,98 milj. eiro veic SIA Binders.

Asfalta segumu iecerēts atjaunot vēl vairā­kos posmos. Piemēram, 21 kilometra garumā uz autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) no Bolu­pes līdz Gulbenei (65,48.–6–69. km). Kopumā Latgales plānošanas reģionā asfaltbetona segu­ma atjaunošana paredzēta 13 reģionālo autoceļu posmos.

Autoceļa Krāslava–Dagda (P61) posmā no Gaugariškiem līdz Bronkiem (18,22.–27. km) sāksies pārbūve. Tur tiks sakārtota ūdens  atvades sistēma, ceļam izbūvēta salizturīgā kārta, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošā kārta, kā arī ieklātas divas asfalta kārtas. Projekta ietvaros arī pārbūvēs tiltu pār Dzeguzes upi. Darbus plānots uzsākt pavasarī un pabeigt 2022. gadā.

Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde plānota diviem autoceļa Ilūkste (Virsaiši)–Beb­rene–Birži (P72) posmiem. Kopumā darbi nori­tēs desmit kilometros šī ceļa (20,83.–26,44. km un 26,44.–30,86. km). Dubultā virsmas apstrāde ir efektīvākais grants ceļu atputekļošanas veids. Jāņem gan vērā, ka dubultā virsma nav tik iztu­rīga kā asfalts, un to var sabojāt intensīva kravas transporta satiksme.

Latgalē darbi plānoti uz vairākiem tiltiem. Darbi paredz gan tiltu pārbūvi, gan atjaunošanu un konstruktīvo elementu atjaunošanu, gan arī jaunas caurtekas būvniecību pār Šaltupi uz au­toceļa Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (A6). Rītupes tiltam uz autoceļa Krāslava–Krievijas robeža (Aizgārša) (P50) tiks veikti pār­būves darbi, izbūvējot jaunu brauktuves, seguma un drošības barjeru konstrukciju uz tilta un pie­ejās. Tiks izbūvēta jauna ūdens atvades sistēma un cits tilta aprīkojums. Būvdarbus plānots uzsākt pavasarī, bet satiksmi organizēt ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu pa esošo tiltu.

ES finansējums

Šogad tiks pabeigti segas pārbūves darbi uz autoceļa Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža (Silene) (P68) posmā no Katineļiem līdz Smiļģīnas ezeram (21,00.–27,10. km). Projek­ta ietvaros vecais asfalts tiks reciklēts, izbūvēts jaunu šķembu pamats un ieklātas trīs asfalta kārtas. Apmēram vienu kilometru garā posmā pārbūvēs arī drenējošo slāni. Būvdarbus veic SIA Binders par līgumcenu 4,23 miljoni eiro (ar PVN). ERAF finansējums veido 85% no kopējās summas.

Administratīvi teritoriālās reformas ceļi

Latgales plānošanas reģionā iecerēts sa­kārtot septiņu reģionālo un vietējo autoceļu posmus, kuros noritēs gan seguma atjaunoša­nas darbi, gan arī vairākiem vietējās nozīmes grants ceļiem paredzēta divkārtu virsmas apstrāde. Garākais ceļa posms, kurā noritēs darbi, ir seguma atjaunošana uz autoceļa Sven­te–Lietuvas robeža (Subate) (P70). Darbi pare­dzēti no pagrieziena uz Baltmuižu līdz Subatei (22,16.–38,99. km).

2021. gadā plānotie ceļu būvdarbi Latgales plānošanas reģionā

A/CNr.

Autoceļa nosaukums

No km

Līdz km

Posma garums; km

Būvdarbu veids

Plānotais būvniecības gads

Galvenie autoceļi

A12

Jēkabpils-Rēzekne-Krievijas robeža (Terehova)

96,60

106,00

9,40

Asfaltbetona segas pārbuve

2020-2021

A13

Krievijas rob.(Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas rob. (Medumi)

46,91

47,73

0,82

A13

Krievijas rob.(Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas rob. (Medumi)

53,40

57,80

4,40

Asfaltbetona segas pārbuve

2020-2021

57,80

61,26

3,46

Asfaltbetona seguma atjaunošana

A13

Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)

73,19

81,25

8,06

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

A13

Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)

33,90

36,00

2,10

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

Kopā:

28,24

Reģionālie autoceļi

P68

Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene)

7,84

20,98

13,14

Asfalta seguma atjaunošana

2020-2021

P36

Rēzekna-Gulbene

65,48

86,69

21,21

Asfalta seguma atjaunošana

2020-2021

P63

P63 Līvāni-Preiļi 

0,82

13,45

12,63

Asfalta seguma atjaunošana

2020-2021

P55

P55 Rēzekne-Dagda

35,40

45,30

9,90

Asfalta seguma atjaunošana

2020-2021

P62

Krāslava-Preiļi-Madona

60,95

70,77

9,82

Vienkārtas virsmas apstrāde

2021

P61

Krāslava-Dagda

18,22

27,00

8,78

Pārbuve

2021-2022

P50

Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)

0,00

15,02

15,02

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P59

Viļāni-Ružina-Malta

16,66

22,75

6,09

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P63

Līvāni-Preiļi 

21,54

34,04

12,50

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P64

Višķi-Nīcgale

0,00

4,00

4,00

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P69

Skrudaliena-Kaplava-Krāslava

19,09

24,07

4,98

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P73

Vecumnieki-Nereta-Subate

113,00

116,12

3,12

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P46

Dubļeva-Cērpene

0,00

15,22

15,22

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P49

 Kārsava-Ludza-Ezernieki

0,05

7,20

7,15

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P72

Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži

20,83

26,44

5,61

Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde

2021

26,44

30,86

4,42

Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde

2021

16

P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene)

21,00

27,10

6,10

Pārbūve (ERAF)

2020-2021

Kopā:

159,69

Tilti

P36

Rēzekne-Gulbene

59,80

Vārniene

Tilta atjaunošanas (ES)

2020-2021

P36

Rēzekne-Gulbene

65,28

Bolupe

Tilta atjaunošanas (ES)

2020-2021

A6

Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.

224,78

Ceļa pārvads

Tilta pārbūve

2021

P50

Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša) 

6,50

Rītupe

Tilta pārbūve

2021

A6

Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.

226,52

Šaltupe

Jauna tilta būvniecība

2021

P69

Skrudaliena-Kaplava-Kārsava

19,43

Grāvis (caurteka)

Jaunas caurtekas būvniecība

2021

Satiksmes drošības projekti

A6

Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. (Paternieki)

241,9

Gājēju infrastruktūras sakārtošana Naujienē

2021

Posmi, kas tiek sakārtoti ATR reformas ietvaros

Reģionālie autoceļi

P55

Rēzekne-Dagda 

29,00

35,40

6,40

Seguma atjaunošana

2021

P58

Viļāni-Preiļi-Špoģi

46,10

53,34

7,24

Seguma atjaunošana

2021

58,08

62,23

4,15

Seguma atjaunošana

2021

P70

Svente-Lietuvas rob. (Subate)

22,16

38,99

16,83

Seguma atjaunošna

2021

Vietējie autoceļi

V678

Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe

45,68

47,58

1,90

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V508

Brigi-Krivanda-Cibla-Seļekova

28,60

33,36

4,76

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V545

Lauderi-Vecslabada-Škaune

0,00

10,43

10,43

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V738

Pieniņi-Smelteri

0,00

7,20

7,20

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

Kopā:

58,91