Uzsāktas neplānotās autoceļu būvdarbu kvalitātes pārbaudes

Maijā uz valsts autoceļiem ir sākusies aktīva būvdarbu sezona un līdz ar to Autoceļu kompetences centrs ir atsācis aktīvu neplānoto kvalitātes pārbaužu veikšanu.

Nedēļas laikā ir veiktas apmēram 30 remontdarbos izmantojamo būvmateriālu atbilstības pārbaudes, piemēram, asfalta masas un minerālmateriālu pārbaudes, kā arī asfalta rūpnīcu darbības pārbaudes.

Pārbaužu iniciatori galvenokārt ir būvdarbu projektu vadītāji, kā arī Autoceļu kompetences centra darbinieki.

Kvalitātes pārbaužu rezultāti atkarībā no veicamās pārbaudes veida un darbietilpības tiek iegūti 3 – 5 dienu laikā. Par tiem tiek informēts attiecīgā projekta vadītājs, kurš novērtē iegūto datu atbilstību konkrētā projekta prasībām. Neatbilstības konstatācijas gadījumā projekta vadītājs veic korektīvās darbības – pieprasa būvniekam aizvietot vai nomainīt būvmateriālu, labot vai koriģēt neatbilstoši veiktos darbus, asfaltbetona rūpnīcai – veikt darba programmas vai materiāla padeves korekcijas, vai materiāla proporciju maiņu, u.c.

Kā jau iepriekš ziņots, šogad remontdarbi notiks kopumā 91 valsts autoceļu būvobjektā. Tiks atjaunoti un rekonstruēti vairāk nekā 1000 kilometri, tajā skaitā ap 300 km galveno, 400 km reģionālo un 300 km vietējo autoceļu. Par valsts budžeta līdzekļiem darbi tiks veikti 30 miljonu eiro apmērā, tos papildina iepriekšējā plānošanas perioda, 2007.-2013. gada, vēl nepabeigtie projekti 30 miljonu eiro apmērā ar ERAF līdzfinansējumu un 26 miljonu eiro apmērā ar Kohēzijas fonda līdzekļiem.