LVC: 5% gadījumos pārbaužu tiek konstatētas materiālu, procesu vai izpildītā darba kvalitātes neatbilstības

Apmēram 5% pārbaužu tiek konstatētas neatbilstības specifikāciju prasībām. Biežākās neatbilstības ir minerālā materiāla graudu izmēros, kā arī konstruktīvo kārtu sablīvējumā, kas rodas nevienmērīga grunšu sastāva, mitruma un blīvēšanas procesa rezultātā. Savukārt asfaltbetonam transportēšanas un ieklāšanas laikā var rasties temperatūras atšķirības, kas arī atstāj ietekmi uz sablīvējumu un līdzenumu.

Ceļu būvniecībā pielietojamo materiālu ražošanas procesiem Eiropas standarti nosaka augstas prasības. Tam vajadzētu nodrošināt, ka tirgū nonāk tikai atbilstoši būvizstrādājumi, tomēr prakse liecina, ka izejmateriāli un izstrādājumi ne vienmēr atbilst ražotāju deklarētajām īpašībām. Tādēļ LVC ņem paraugus arī karjeros un asfaltbetona rūpnīcās, kā arī pārbauda ceļa aprīkojumam paredzēto izstrādājumu atbilstību.

Visas neatbilstības būvniekiem ir jālabo par saviem līdzekļiem. Ja ir konstatēti neatbilstoši būvizstrādājumi, LVC aizliedz pielietot tos būvdarbos. Ja neatbilstības tiek konstatētas darba veikšanas procesā, tad LVC pieprasa tās nekavējoties novērst. Gadījumos, kad neatbilstības tiek konstatētas jau paveiktam darbam, būvniekiem tiek piemērotas kādas no sankcijām:

  • tiek uzdots pārtaisīt darbus pilnībā;
  • tiek uzdots labot atsevišķus trūkumus, piemēram, uzklāt papildu asfaltbetona kārtu;
  • tiek palielināts garantijas termiņš (standarta garantijas termiņš – 5 gadi);
  • tiek piemērota samazināta samaksa par darbu.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem būvniekiem, tipiskākajiem neatbilstību gadījumiem ir izstrādāta sankciju piemērošanas metodika. Sankcijas ir aprēķinātas tā, lai tās būtu viennozīmīgi lielākas nekā būvnieka iespējamais ietaupījums uz kvalitātes rēķina.

Pirms četriem gadiem uz LVC  laboratorijas bāzes izveidotais Autoceļu kompetences centrs sniedz slēdzienus par autoceļu tehnisko stāvokli un būvdarbu kvalitāti. LVC Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija ir sertificēta iestāde, kura ir akreditējusi 67 testēšanas metodes, ar kuru palīdzību tiek veikta ceļu būvdarbu un būvniecības izejmateriālu kvalitātes kontrole.