Ceļu uzturēšanas finansējuma samazinājums sadārdzina tautsaimniecības izmaksas

Skotijas Ceļu administrācija Transport Scotland 2012. gadā veica pētījumu, lai novērtētu, kā maģistrālo un vietējo ceļu uzturēšanas budžeta samazinājums ietekmētu vides, sociālos un ekonomiskos procesus.

2011. gadā izstrādātais ziņojums par Skotijas ceļu uzturēšanu (Skotijas Audits, 2011) atklāja, ka kopējais ceļu uzturēšanas deficīts Skotijā (līdzīgi kā Latvijā) ir 3,07 miljardi EUR (šeit un turpmāk summas EUR aprēķinātas pēc Latvijas Bankas valūtas kursa uz 2015. gada 25. martu). No šīs summas Skotijā 2,1 miljards EUR ir pašvaldības ceļu uzturēšanas deficīts un nepilns miljards – maģistrālo ceļu (ieskaitot tiltus) uzturēšanas deficīts.

Jaunā pētījuma galvenais uzdevums bija novērtēt un klasificēt ceļu uzturēšanas finansējuma samazinājuma ietekmi saskaņā ar sekojošiem kritērijiem*: ietekmi uz vidi, drošību, ekonomiku, integrāciju, pieejamību un sociālo iesaisti. Visas ietekmes tika analizētas, pēc trim scenārijiem turpmāko 20 gadu periodā, no kuriem 1. jeb pamata scenārijs paredz saglabāt tābrīža (2010./2011. gada) finansēšanas līmeni turpmākos 20 gadus. 2. scenārijs paredz pirmajos 10 gados samazināt 1. scenārija finansējuma līmeni par 20 %, bet nākamajos piecos gados vienmērīgi atgriezties pie 1. scenārija tēriņu līmeņa, un pēdējos piecos analīzes perioda gados to palielināt par 2,5 % gadā. Savukārt 3. scenārijs pirmajos 10 gados paredz samazināt 1. scenārija finansējuma līmeni par 40 %, nākamajos piecos gados vienmērīgi atgriezties pie 1. scenārija tēriņu līmeņa, un pēdējos piecos analīzes perioda gados to palielināt par 2,5 % gadā.

Visos trīs scenārijos tika ņemtas vērā gan dažādas kvantitatīvās, gan kvalitatīvās ietekmes. Kvalitatīvās ietekmes, ar to saprotot vidi, drošību u.tml., tika apskatītas katram no iepriekš minētajiem kritērijiem.

Kopējais Skotijas ceļu tīkls ir 56 000 km, no kuriem 3 400 km ir maģistrālie ceļi. Maģistrālie ceļi saņem aptuveni piecas reizes lielāku finansējumu uz vienu kilometru, demonstrējot dažādu ceļu veidu aktīvu vērtības un stratēģiskās nozīmes atšķirības. 2010. gadā pa ceļu tīklu tika nobraukti apmēram 43 miljardi transportlīdzekļu kilometru, t.sk. 16 miljardi tika nobraukti pa maģistrālo ceļu tīklu.

Kopējā uzturēšanas budžeta samazināšanas ietekmju būtība un lielums ir atkarīgs no tā, uz kurām uzturēšanas darbībām samazinājumi attiecas. Katra aktivitāte tika apskatīta, ņemot vērā tās relatīvo ieguldījumu vispārējos mērķos, kas tika sadalīti šādās kategorijās: drošība, pieejamība, uzticamība, tīkla stāvoklis, ilgtspēja un rūpes par klientiem. Piemēram, virziena norādes ceļa zīmju uzturēšanas galvenais mērķis ir ceļu lietotājiem pārvietošanos padarīt uzticamu un paredzamu, turpretī ceļa barjeru uzturēšanas mērķis ir droša pārvietošanās gan ceļu lietotājiem, gan gājējiem.

20 gadu perioda izvērtējums ļāva salīdzināt valdības ietaupījumus, kas rodas no uzturēšanas darbu samazināšanas.

Analīzē tika novērtēti šādi aspekti:

  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas. Samazinoties finansējumam, brauktuvju stāvoklis pasliktinās, un tas palielina transportlīdzekļu izmaksas − pieaug degvielas patēriņš un nolietojums. Analīzes rezultāti apstiprina, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas palielinās, un tā ir visnozīmīgākā kvantitatīvā izmaksu samazinājuma ietekme. Scenārijā ar finansējuma samazinājumu par 40 % kopējais transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksu pieaugums uz vietējiem un maģistrālajiem ceļiem ir vairāk nekā 4,78 miljardi EUR.
  • Ceļošanas laika izmaksas. Brauktuvju stāvoklim pasliktinoties, transportlīdzekļi pārvietojas lēnāk, līdz ar to ceļojumā pavadītais laiks palielinās. Šāda efekta pierādījumu pamatā ir agrāk veikts Apvienotās Karalistes pētījums, un tas attiecas tikai uz ceļiem ar atļautu lielāku braukšanas ātrumu. Tādēļ šo analīzi var pielietot tikai maģistrālajiem un A klases vietējiem ceļiem. Šī iemesla dēļ visnozīmīgākā ietekme ir tieši uz maģistrālajiem ceļiem.
  • Ar slīdēšanu saistītu satiksmes negadījumu izmaksas. Skotijas Transports un dažas vietējās pašvaldības uzrauga saķeri uz autoceļiem. Uz zemākas kvalitātes ceļa seguma mitros laika apstākļos palielinās ar slīdēšanu saistītu negadījumu skaits. Maģistrālo ceļu tīkla tehniskā stāvokļa izmaiņu tendences šo ietekmi ļāva skaitliski izmērīt. Tika secināts − ja mērķis ir pēc iespējas ilgāk saglabāt ceļu drošības standartus, negatīvs efekts radīsies tikai scenārijā ar visekstrēmāko finansējuma samazinājumu (40 %). Turpretī par vietējiem ceļiem nebija pietiekami daudz datu, lai šo ietekmi varētu skaitliski izmērīt.
  • Ceļa darbu kavējuma izmaksas. Ceļa darbu apjoma samazināšanās finansējuma ierobežojumu dēļ ceļošanai radīs mazāk traucējumu. Proporcionāli nozīmīgāka ir ietekme vietējo ceļu tīklā, jo uzturēšanas darbu zonas uz vienas brauktuves ceļiem rada salīdzinoši lielāku traucējumu nekā uz maģistrālajiem ceļiem ar vairākām joslām. Jāatzīmē, ka kavējumi saistībā ar potenciālo neplānotās uzturēšanas pieaugumu, kas rodas plānotās uzturēšanas samazināšanas rezultātā, netika novērtēti.
  • Ar apgaismojumu saistītu satiksmes negadījumu izmaksas. Ceļa apgaismojuma nodrošināšanas galvenais pamatojums ir samazināt nakts negadījumu skaitu. Budžeta samazināšanas ietekme tika apskatīta, izpētot pašreizējo negadījumu skaita līmeni uz ceļiem ar apgaismojumu un paredzot iespējamo pieaugumu, ja gaismas tiktu izslēgtas (pamatojoties uz Apvienotās Karalistes pētījumiem). Salīdzinot ar citām ietekmēm, iespaids gan uz maģistrālo ceļu tīklu, gan vietējo ceļu tīklu nav tik nozīmīgs, bet netiek ņemti vērā citi aspekti, piemēram, sabiedriskais sektors, cilvēku ērtības un drošība, kas arī tiek saistīti ar ielu apgaismojumu, it īpaši pilsētās. 2010./2011. gadā Skotijā bija apmēram 2000 nakts negadījumu uz ceļiem, un scenārijā ar 40 % finansējuma samazinājumu tika lēsts, ka līdz 2020. gadam šis skaitlis palielinātos par 46 negadījumiem.
  • Emisijas izmaksas jeb globālā gaisa kvalitāte. Samazināts ceļu uzturēšanas finansējums nozīmē mazāk darba un līdz ar to mazāk emisijas no uzturēšanas darbiem. Darbu veikšanas vietās samazinās arī pārvietošanās. Tomēr, pasliktinoties ceļu stāvoklim, samazinās transportlīdzekļu ātrums, bet degvielas patēriņš un emisijas līmeni mainās. CO2 emisijas izmaksas tika aprēķinātas saskaņā ar STAG novērtēšanas parametriem. Rezultāti uz visu kategoriju ceļiem parāda, ka lielākais emisijas samazinājums rodas tieši ceļa darbu samazinājuma dēļ. Taču vienlaikus jāatzīmē, ka jebkāds potenciāls neplānotās uzturēšanas darbu pieaugums, kas nav ticis novērtēts, šo ietekmi palielinās.

Pētījuma ietvaros veiktās pārbaudes un analīze radīja ievērojamu datu un informācijas daudzumu, kā arī vairākus jautājumus, par kuriem diskutēt un kurus pētīt tālāk.

Kvantitatīvā analīze parāda, ka katrs ceļu uzturēšanas samazinājums par 1 EUR nozīmē ekonomikas izmaksu pieaugumu par 1,5 EUR. Ja būtu pieejami skaitļi to aspektu mērīšanai, kas pašreiz nav iekļauti kvantitatīvajā analīzē, tie droši vien šo skaitli vēl palielinātu. Piemēram:

Jebkāda ceļu slēgšana neparedzētu apstākļu dēļ;

Kavējumi lieliem labošanas darbiem nozīmīgos savienojumos, kuru rezultātā var būt nepieciešama ceļu posmu slēgšana, svara ierobežojumi vai plašāki uzturēšanas darbi;

Plašāki ekonomiski kaitējumi, piemēram, tūrismam vai vietējām ekonomiskām aktivitātēm.

Jāatzīmē, ka divi scenāriji paredzēja budžeta samazinājumu tikai pirmajiem 10 gadiem un pieņēma, ka vēlāk mēģinās atjaunot ceļu tīkla stāvokli un līdz 2020. gadam to pat uzlabot. Ja budžeta samazināšana tiktu turpināta ilgāk vai ja finansējuma pieaugums notiktu lēnāk, secinājumi būtu vēl spēcīgāk pamatoti.

Samazinot ceļu uzturēšanas izmaksas Skotijas ceļu tīklā, sabiedrībai tiek nodarīts vispārējs kaitējums. Katra kritērija kvalitatīvais apskats parāda vairākas ietekmes, no kurām gandrīz visas ir negatīvas. Ceļu inženieri tradicionāli uzskata, ka samazinājumi ceļu uzturēšanā noved pie ilgtermiņa kaitējuma attīstītajiem autoceļu tīkliem, kā tas ir, piemēram, Skotijā.

Bieži vien tiek uzskatīts, ka ceļu uzturēšana ietekmē tikai satiksmi. Tomēr šis pētījums skaidri parāda, ka tai ir plašāka ietekme uz visu sabiedrību. Sliktāki autoceļu savienojumi ietekmēs attālākās kopienas. Pasliktinoties ietvju stāvoklim, cietīs gājēji, īpaši vecāki cilvēki un invalīdi. Riteņbraucējus ietekmēs samazināti satiksmes lēnināšanas pasākumi vai velosipēdistu celiņu un ceļa nomaļu stāvokļa pasliktināšanās. Visas kopienas jutīsies nedrošākas un, pasliktinoties ceļu tīkla stāvoklim, samazinoties apgaismojumam, pasliktināsies arī publiskā telpa. Pamatojoties uz pārskatu, lietotāju grupa, kuru visvairāk ietekmēs ceļu uzturēšanas darbu samazinājums, būs gājēji, it īpaši tie, kam ir ierobežotas pārvietošanās un redzes spējas. Gājēji tiks ietekmēti visos aspektos, ieskaitot troksni un vibrācijas, globālo gaisa kvalitāti, vizuālo baudījumu, kultūras un dabas ainavu, fizisko sagatavotību, negadījumu apjomu, drošību u.c.

Proporcionāli tādu budžeta samazinājumu ietekme uz ceļu lietotājiem, kas izmanto vietējos ceļus ar samazinātu ceļu uzturēšanas budžetu, ir lielāka nekā uz tiem, kas izmanto maģistrālos ceļus ar samazinātu ceļu uzturēšanas budžetu. Kvantitatīvā analīze parāda, ka pašreizējā neto vērtība abiem tīkliem ir negatīva. Bet finansējuma 40 % samazinājuma scenārijā katram ietaupītajam 1 EUR ir papildu izdevumi 1,67 EUR uz vietējiem ceļiem un 1,12 EUR uz maģistrālajiem ceļiem. Kvalitatīvais novērtējums parāda, ka katram tīklam negatīvā ietekme atšķiras. Vietējo ceļu tīkla uzturēšanas finansējuma samazināšanā vislielākā sociālā ietekme būs uz gājējiem, riteņbraucējiem un vietējiem iedzīvotājiem. Maģistrālo ceļu tīklā samazinājums visvairāk koncentrēsies uz transportlīdzekļu lietotājiem un tam sekos globālāka ekonomiskā ietekme.

Izmērāmie izdevumi neietver izmaiņu ietekmi uz plašāka mēroga ekonomiskām aktivitātēm, piemēram, ienākumu zuduma no uzņēmējdarbības un viesiem, kas sliktā ceļu tīkla stāvokļa dēļ izvairās apmeklēt Skotiju vai tās reģionus.

Visnozīmīgākā samazināta ceļu uzturēšanas budžeta kvantitatīvā ietekme ir transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksu pieaugums. Tās ir ceļu lietotāju izmaksas, piemēram, degvielas patēriņš, transportlīdzekļa remonts, riepas, uzturēšana un nolietojums. Scenārijā ar uzturēšanas finansējuma samazinājumu par 20 % transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas ir par 40 % lielākas nekā ceļu darbu izmaksu ietaupījumi un divreiz lielākas nekā vietējo ceļu tīkla ietaupījumi.

* Kritēriji pieņemti Skotijas Transporta Novērtēšanas Vadības (Scottish Transport Appraisal Guidance jeb STAG)) ietvaros (Skotijas Transports, 2011).