Audits: LVC iepirkumu sistēma atbilst normatīvo aktu prasībām

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) iepirkumu politika atbilst Publisko iepirkumu likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām, secināts SIA Ernst & Young Baltic (EY) veiktajā LVC veicamo ceļu būvniecības iepirkumu procesu novērtējumā.

LVC ir ieviesta un sertificēta iekšējās kontroles sistēma atbilstoši Kvalitātes pārvaldības standartam ISO 9001:2015, tiek pastāvīgi uzturēta un pilnveidota atbilstoši labajai praksei. Balstoties uz Publisko iepirkumu likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, LVC ir izstrādāta iekšējā kārtība valsts budžeta finansēto būvdarbu, pakalpojumu un preču iepirkšanai. Ir izveidota sistemātiska prakse iepirkumu paraugnolikumu izmantošanā un vienota veida prasību pielietošanā viena veida iepirkumos. LVC ir ieviesta arī Risku vadība vairākiem procesiem, tai skaitā valsts finansēto iepirkumu veikšanai.

Lai nodrošinātu caurspīdīgumu, objektivitāti un koleģialitāti lēmumu pieņemšanā, LVC ir nodibinātas un darbojas sekojošas komisijas un vadības grupa: “Projektu vadības grupa”, kas izskata ziņojumus un pieņem lēmumus par valsts autoceļu būvprojektu inženiertehniskajiem risinājumiem, “Tehniskā komisija”, kas izskata un pieņem lēmumus par projektu akceptēšanu.

Novērtējot LVC iekšējās kontroles sistēmas un tās realizācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, EY secināja, ka LVC tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde publisko iepirkumu jomā. Tāpat secināts, ka iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu un to izpildes uzraudzība, kā arī veikto būvniecības darbu kvalitātes garantiju uzraudzība notiek saskaņā ar noteikto kārtību un līguma noteikumiem.

EY sniedza rekomendācijas LVC iekšējās normatīvās bāzes un iepirkumu politikas pilnveidošanai, tajā skaitā rosinot izstrādāt detalizētākas vadlīnijas un precizēt atsevišķu iepirkuma procesa norises posmu īstenošanas kārtību. LVC Iepirkumu un kvalitātes speciālisti uzsāks darbu pie rekomendāciju ieviešanas, lai tuvāko mēnešu laikā detalizētu atsevišķus dokumentus un procesus.

Laika periodā no 2019. gada 30. oktobra līdz 13. decembrim EY veica valsts finansēto iepirkumu ceļu būvniecības nozarē pilna cikla procesu un noslēgto līgumu risku novērtēšanas juridisko analīzi, izvērtējot LVC iepirkumu procesa regulējošos iekšējos normatīvos aktus un dokumentāciju katram iepirkuma ciklam un identificējot riskus un problemātiskos aspektus, kā arī izvērtējot LVC iepirkumu procesa atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un iekšējo normatīvo aktu regulējumam, tajā skaitā identificējot labas pārvaldības prakses principu īstenošanu LVC iepirkumu procesā un atbildības, pilnvaru un lēmumu pieņemšanas kompetences saistībā ar valsts finansētajiem iepirkumiem sadalījumu.

Vienlaikus EY veica atsevišķu, pēc nejaušības principa izvēlētu, ceļu būvniecības nozarē 2017. gadā un 2018. gadā noslēgto iepirkuma līgumu analīzi, novērtējot ar tiem saistīto iepirkuma procesa, tā plānošanas, realizācijas, lēmumu pieņemšanas un noslēgto līgumu izpildes atbilstību ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām.