LVC piedalās Eiropas Savienības mēroga satiksmes datu apmaiņas projektā NAPCORE

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) kļuvis par Eiropas Savienības (ES) mēroga projekta NAPCORE (Eiropas nacionālo piekļuves punktu koordinācijas organizācija, National Access Point Coordination Organisation for Europe) dalībnieku. Dalība NAPCORE dos iespēju apmainīties ar zināšanām un pieredzi satiksmes datu jomā starp 26 ES dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām un asociētajiem partneriem.

Projekts tiks īstenots līdz 2025. gadam, tā iniciatore un līdzfinansētāja ir Eiropas Komisija (EK). NAPCORE projekta pamatideja ir izveidot ilgstošu un uz nākotni orientētu platformu, kas veicinātu sadarbspējīgu Eiropas nacionālo piekļuves punktu mehānismu radīšanu, balstoties uz koordinētu pārvaldību un arhitektūru, savietojamību, standartiem un pakalpojumiem. Tā rezultātā ES ietvaros būtu iespējams izveidot koplietojamu satiksmes datu apmaiņas sistēmu.

LVC īsteno arī projektu “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta (NPP) izveide”, kā rezultātā plānots radīt nacionālā mēroga satiksmes datu piekļuves punktu, kas nākotnē kalpos arī NAPCORE mērķiem. NPP plānots kā transporta nozares informācijas nacionālais (valsts) piekļuves punkts, kas veicinās satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību un attīstīs intelektisko transporta sistēmu (ITS) lietotnes un pakalpojumus.

NPP tiek īstenots, lai izpildītu ITS Direktīvas 2010/40/ES, Regulu Nr. 886/2013, Nr.885/2013, Nr. 2015/962 un Nr. 2017/1926 prasības, t.i., izstrādājot funkcionālu NPP ar sākotnēji vismaz 22 datu kategorijām par valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem (piemēram, informācija par stāvlaukumiem, to drošību un aprīkojumu; satiksmes intensitāte; satiksmes ierobežojumi ceļu būvdarbos), tiks nodrošināta efektīva satiksmes, autoceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamība nacionālā un starptautiskā mērogā, datu apmaiņa, atkārtota izmantošana un to atjaunināšana atbilstoši šajās regulās noteiktajiem standartiem.

Ieviešot NPP, valsts iestādes dažādās valstīs saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem un kopīgiem spēkiem meklē risinājumus. Jauni izaicinājumi, piemēram, NPP izveidošanai un uzturēšanai nepieciešamo datu iegūšana un sarunas ar privātajiem datu pārvaldītājiem un/vai globālajiem spēlētājiem būtu efektīvākas, ja tās tiktu risinātas kopīgi Eiropas mērogā, ko arī veicinās NAPCORE projekts.

Galvenās NAPCORE projekta aktivitātes saistītas ar:

  • ITS direktīvas un citu saistošo dokumentu izskatīšanu, to prasību integrēšanu NPP platformā;
  • saskaņota un stratēģiska Eiropas mēroga NPP plāna izveidošanu;
  • vienota NPP servisu līmeņu arhitektūras apraksta izveidošanu, NPP pakalpojumu savietojamības demonstrējumiem; 
  • NPP datu satura un kvalitātes prasību noteikšanu, datu apmaiņas nodrošināšanas analīzi; 
  • labās prakses piemēru un valstu normatīvo aktu analīzi; 
  • datu un pakalpojumu kvalitātes kritēriju izstrādi valsts NPP; 
  • stratēģijas izstrādi privāto (starptautisko) organizāciju piesaistei, lai nodrošinātu piekļuvi datiem. 

NAPCORE projekta kopējās izmaksas ir 14 117 642 eiro, no tiem 85% ir Eiropas Komisijas līdzfinansējums. No tā Latvijai pieejamais finansējums ir 160 953 eiro, no kuriem 136 810 eiro tiks līdzfinansēti no Eiropas Komisijas līdzekļiem, pārējo finansējumu nodrošina valsts.

Projektu līdzfinansē: