Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža km 12,128 – 12,165 pamatnes ģeotehniskā izpēte un ceļa klātnes deformēšanās novēršanas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā