Zemes ierīcības projektu izstrāde, zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana, atjaunošana un sakartošana