Zemes ierīcības projektu izstrādāšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbi atsavināmo zemes īpašumu zemes vienībām autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcijas projekta īztenošanai Ogres novada Krapes pagastā