Zemes ierīcības projektu izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamiem īpašumiem, kas atsavināmi valsts autoceļu rekonstrukcijas vajadzībām