Zemes ierīcības projektēšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu sagatavošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu būvniecību un pārvaldīšanu