Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saitsīti ar Valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem