Straujas caurtekas autoceļa V534 Mērdzene – Čeri 3,39 km pārbūve