Latvijas standarta LVS 190-1 Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase izstrāde un Eiropas standartu adaptācija un tulkošana