Kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar zemes atsavināšanu autoceļa P48 Kārsava – Tilža – Dubļukalns 0,00 – 6,55 km rekonstrukcijas vajadzībām