Izdevuma Road network management. Roads. A new approach for road network management and conservation tulkošanai un iespiešanai.