Eksperta atzinuma sagatavošana par paredzētās darbības ietekmi uz īpaši aizsargājamiem (mežu un purvu) biotopiem autoceļam P11 Kocēni – Limbaži – Tūja km 19,220 – 21,000 pieguļošajā teritorijā Eiropas nozīmes aizsargājamajā dabas teritorijā Natura 2000 –