Būvprojekta Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcija neizbūvētās būvprojekta daļas atjaunošana (tehniskās projekta stadijā), būvprojekta II kārta