Autoceļa rekonstrukcijai atsavināmo zemju zemes ierīcības projektu izstrādāšana un kadastrālā uzmērīšana