Ieinteresētos piegādātājus aicina uz apspriedi par projekta SMART E263/E77, CB891 iepirkumiem

Trešdien, 17. februārī, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) rīko apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem, lai informētu par diviem iepirkumiem projekta SMART E263/E77 ietvaros  un iegūtu atgriezenisko saiti no piegādātājiem. Plānoto iepirkumu priekšmeti ir projektēšana, instalācijas darbi un ceļa inteliģento transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana uz Vidzemes šosejas (A2) kas ir autoceļa E77 posms Latvijā, kā arī satiksmes vadības sistēmas ieviešana un ITS aprīkojuma integrēšana.

Apspriede tiks rīkota 2021. gada 17. februārī plkst. 10.00 tiešsaistē MS Teams platformā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Apspriedē plānots runāt arī par tehniskajām un kvalifikācijas prasībām un informēt par satiksmes vadības sistēmas ieviešanas un ITS aprīkojuma integrēšanas iepirkuma priekšmetu un veicamajiem darbiem.

Potenciālie piegādātāji ir aicināti savus jautājumus iesūtīt līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 17:00, nosūtot uz e-pastu Laura.Vasaraudze@lvceli.lv. Jautājumus būs iespēja uzdot arī apspriedes laikā. Ja pasūtītājs uz iesniegto vai apspriedes laikā izteikto jautājumu nevarēs sniegt detalizētu atbildi apspriedes laikā, atbildes tiks sagatavotas rakstveidā un publicētas vienlaikus ar apspriedes kopsavilkumu. Īss kopsavilkums par apspriedes gaitu, uzdotajiem jautājumiem un saņemtajām atbildēm tiks publicēts ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc apspriedes beigām šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (pasūtītāja pircēja profilā EIS).

Interesentus lūdzam pieteikties apspriedei līdz 2021. gada 15. februāra plkst.17:00, nosūtot savu pieteikumu uz e-pastu Laura.Vasaraudze@lvceli.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Uzaicinājums uz pasākumu piegādātāja pārstāvim tiks nosūtīs uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2021. gada 16. februāra plkst.16:30.

Pasūtītājs šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (pasūtītāja pircēja profilā EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 ) ir publicējis materiālus par projektēšanas, instalācijas darbu un ceļa inteliģento transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšanas uz autoceļa E77 posma Latvijā pretendenta un personāla kvalifikācijas prasībām, veicamo darbu veidu sarakstu, darba uzdevumu un prasības veicamo darbu izpildei. Kā arī darba uzdevumu satiksmes vadības sistēmas ieviešanai un ITS aprīkojuma integrēšanai.

Piegādātājiem, kas piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta (t.sk. veikts ieraksts un reģistrēti apspriedes dalībnieki) un tās kopsavilkums tiks publicēts. Apspriedē izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

LVC vērš uzmanību, ka piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju un piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

LVC un tās pārstāvju sniegtā informācija apspriedes prezentācijā un apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un tā var būtiski mainīties, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) VSIA Latvijas Valsts ceļi un piegādātājiem.

LVC vērš uzmanību, ka visa aktuālā informācija tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā EIS. Uzaicinājums un ar to saistītā informācija ir publicēta vienkopus ar informāciju par pirmo apspriedi, lūdzu skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51388