Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014.–2023. gadam

Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014.–2023. gadam norādītas tas atjaunojamo un rekonstruējamo autoceļu posmu adreses un šo darbu prognozētās izmaksas, par pamatu izmantojot to informācijas bāzi, kas iegūta izstrādājot trīs gadu programmas.

Valsts autoceļu uzturēšanas un atjaunošanas ilgtermiņa plānošanas mērķis ir nodrošināt labu un teicamu autoceļu tīklu ar iespējami mazākiem finansiālajiem resursiem un tādu to nodot nākamajai paaudzei. Šis mērķis izriet no Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2030 (LIAS 2030) noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. Ilgtermiņā autoceļus vislētāk var uzturēt tikai pie nosacījuma, ja nepieciešamie autoceļu nodiluma atjaunošanas un pārbūves darbi tiek veikti savlaicīgi. Nokavējot termiņus un atliekot darbus autoceļu tīklā, autoceļu konstrukciju bojājumu pakāpe palielinās, un nepieciešamo pārbūves darbu izmaksas pieaug vairākkārt. Pamatojoties uz autoceļu uzturēšanas un atjaunošanas ilgtermiņa plānošanas mērķiem, tiek izstrādāti vidējā termiņa un īstermiņa plānošanas dokumenti. Vidējā termiņa plānošanas dokumentos, kas autoceļu jomā ir Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam (TAP2020) atspoguļo vidējā termiņa mērķus un programmas to sasniegšanai. Īstermiņa plānošanas dokumenti ir autoceļu atjaunošanas un pārbūves ikgadējie un trīs gadu plāni.

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC), pamatojoties uz Satiksmes ministrijas (SM) deleģējumu par valsts autoceļu finansēšanas programmu izstrādāšanu, katru gadu veic autoceļa stāvokļa novērtēšanu, apzinot autoceļu stāvokļa izmaiņas satiksmes slodžu, laika apstākļu un ceļu materiālu novecošanas ietekmē. Pamatojoties uz autoceļu tīkla stāvokļa novērtējumu, mērījumiem autoceļu tīklā (satiksmes intensitāte un sastāvs, segumu līdzenums u.c. parametriem) un segu izbūves vēstures datiem, atbilstoši apstiprinātam darba uzdevumam un metodikai, LVC speciālisti katru gadu izstrādā autoceļu pārbūves un atjaunošanas trīs gadu programmas, kas kalpo par pamatu ikgadējo finansēšanas plānu izstrādāšanai.

Kritēriji autoceļu posmu prioritātes noteikšanai ir šādi:

  • Autoceļa seguma, nomaļu un ūdensnovades stāvokļa vizuālais novērtējums piecu baļļu skalā, ietverot ceļa klātnes stabilitātes novērtējumu;
  • Satiksmes parametru izmaiņas pēdējos trīs gados (intensitāte, slodzes);
  • Autoceļu segas izbūves un atjaunošanas vēstures dati (segas izbūves gads, konstruktīvo kārtu biezumi, atjaunoto kārtu biezumi un atjaunošanas gads);
  • Seguma līdzenuma izmaiņas pēdējos trīs gados (Starptautiskā līdzenuma koeficienta IRI izmaiņas);
  • Saķeres koeficienta vērtība;
  • Seguma ieliekuma mērījumu dati zem krītošā svara deflektometra.

Jāņem vērā, ka septiņu gadu autoceļu sakārtošanas programmā ir iekļauti projekti kapitālieguldījumu apjomam 1062,2 milj. Ls  jeb 1511,37 milj. eiro apjomā, tai skaitā ar Nacionālajā attīstības plānā 2020 (NAP2020) iekļauto Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu, taču šie plānu projekti neaptver visas vajadzības autoceļu tīklā.

Īstenojot šajā programmā identificētos projektus, valsts autoceļu stāvoklis tiks ievērojami uzlabots un NAP2020 darbības termiņa ietvarā noteiktie mērķi tiks sasniegti jau 2021. gadā, tādējādi iezīmējot virzienu turpmākiem valsts autoceļu stāvokļa uzlabojumiem. Tāpat ir jāņem vērā, ka plānošanas process autoceļu tīklā ir nepārtraukts, jo noteiktās prioritātes pa gadiem mainās, ko nosaka satiksmes parametru izmaiņas, dažādu autoceļu posmu stāvokļa izmaiņu ātrums (dažādām autoceļu konstrukcijām tas ir dažāds) un klimata ietekme dažādos Latvijas reģionos. Šo iemeslu dēļ katru gadu programmā iekļauto projektu prioritāte var tikt mainīta, programma tiek papildināta ar jauniem projektiem un no tās tiek izslēgti īstenotie projekti.

Ja vēlaties saņemt informāciju par pašvaldību pārziņā esošiem ceļiem un ielām, lūdzam vērsties attiecīgajā pašvaldībā.

  • ASDASD