Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide

Projekta numurs: 6.1.6.0/21/I/001

Projekta mērķis

Izveidot funkcionējošu transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu (NPP), kas veicinās satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību un attīstīs intelektisko transporta sistēmu lietotnes un pakalpojumus, lai radītu intelektisko transporta sistēmu infrastruktūras pamatu Latvijā un nodrošinātu esošu un jaunieviestu pakalpojumu integrāciju transporta sistēmā.

Projekta apraksts

Tiek plānots, ka, īstenojot šo projektu, tiks izpildītas ITS Direktīvas 2010/40/ES, Regulu Nr. 886/2013, Nr.885/2013, Nr. 2015/962 un Nr. 2017/1926 prasības, t.i., izstrādājot funkcionālu NPP ar sākotnēji vismaz 22 datu kategorijām par valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem (piemēram, informācija par stāvlaukumiem, to drošību un aprīkojumu; satiksmes intensitāte; satiksmes ierobežojumi ceļu būvdarbos) tiks nodrošināta efektīva satiksmes, autoceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamība nacionālā un starptautiskā mērogā, datu apmaiņa, atkārtota izmantošana un to atjaunināšana atbilstoši šajās regulās noteiktajiem standartiem. Projekta ietvaros izveidoto NPP pēc projekta realizācijas būs iespējams papildināt ar citām iepriekš minētajās regulās noteiktajām un arī opcionālajām datu kategorijām, tādejādi vēl vairāk iekļaujoties kopējā Eiropas transporta tīklā. Uzlabojoties iepriekšminēto datu apritei, šajās jomās attīstīsies ITS lietotnes un pakalpojumi, kas savukārt uzlabos ceļu satiksmes drošību, braukšanas komfortu, samazinās ceļu satiksmes dalībnieku pavadīto ceļā laiku, veidos autotransporta ekspluatācijas izmaksu ietaupījumu, samazinās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas un gaisa piesārņojumu, tādējādi sniedzot ieguldījumu pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku.

Tiešā veidā šī projekta realizācija un NPP izveide risinās problēmas, kas saistītas ar ITS Direktīvas un tai saistošo Regulu neievērošanu, bet netiešā veidā – sekmēs drošas, videi draudzīgākas un efektīvākas transporta nozares attīstību. Lielākie ieguvēji no NPP izveides un datu pieejamības būs to lietotāji, kuri iedalāmi divās pamatgrupās:

  • dienesti un pakalpojumu sniedzēji (ceļu pārvaldītāji, VUGD, Valsts policija, satiksmes informācijas servisu operatori, navigācijas pakalpojumu sniedzēji u.c.), kas saņemtu efektīvus instrumentus satiksmes kontrolei, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai;
  • satiksmes dalībnieki, kas tiktu apgādāti ar daudzveidīgu satiksmes informāciju un drošības risinājumiem.

NPP pēc savas būtības, kā arī ES skatījumā, it nevis terminēts IKT risinājums, bet ilgtermiņā izmantojama un turpmāk tehnoloģiski attīstāma platforma arvien augošā transporta datu apjoma apritei pašreizējo un nākotnes mobilitātes servisu (kooperatīvās sistēmas, autonomie transportlīdzekļi u.tml.) darbības tiešajam atbalstam.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Projekta IKT risinājumu ieviešanas sagatavošana;
  • Projekta IKT risinājumu izstrāde un ieviešana;
  • NPP darbības organizēšana.

Projekta budžets ir 5 882 353,00 eiro, no tiem Kohēzijas fonda finansējums ir 85% (5 000 000,00 eiro) un valsts budžeta finansējums 15% (882 353,00 eiro).

Projekta īstenošanas pārskati

Projekta vadītāja:

Diāna Tumene

VSIA Latvijas Valsts ceļi

Satiksmes informācijas centra Projektu vadītāja

E-pasts: diana.tumene@lvceli.lv

Vairāk informācijas: