Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

MERIDIAN

Projekta nosaukums latviski: Eiropas noslogotāko TEN-T koridoru pārvaldība, veicinot videi draudzīgus, digitālus un multimodālus pakalpojumus

Projekta nosaukums angliski:  Managing European’s busiest TEN-T corridors fostering green, digital and multimodal services

Projekta numurs: 101075396

Akronīms: 21-EU-TG-MERIDIAN

Vadošais projekta partneris: Federālā digitālo lietu un transporta ministrija, Vācija

Projekta mērķis: modernizēt transporta infrastruktūru TEN-T vispārējā un pamattīklā, ieviešot un uzlabojot inteliģentas transporta sistēmas (ITS) atbilstoši  Direktīvā 2010/40/ES  noteiktajām prioritārajām jomām, un veicot darbības, kas saistītas ar kooperatīvo ITS (C-ITS) pakalpojumu ieviešanu atbilstoši   Eiropas C-ITS stratēģijai (COM (2016) 766).

Projekta apraksts: projekts veicinās mobilitātes sistēmas digitalizāciju, galvenokārt koncentrējoties uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) pamattīkla koridoriem Skandināvija–Vidusjūra un Ziemeļjūra–Baltija jūra. Tas tiks panākts, ieviešot digitālās sistēmas un pakalpojumus Eiropas noslogotākajos kravu pārvadājumu koridoros. Projekta mērķis būs arī digitālās infrastruktūras paplašināšana, C-ITS ieviešana Centrāleiropā, ITS ieviešana sastrēgumu vietās uz autoceļiem un tuneļos, digitālā koridoru pārvaldība un multimodālie pakalpojumi. Tā īstenošana atbalstīs kopīgos mērķus, lai palielinātu satiksmes drošību, samazinātu sastrēgumus un vides piesārņojumu, vienlaikus atbalstot ANO Klimata pārmaiņu konferencē (COP26) izvirzītos mērķus kravu pārvadājumu koridoros Eiropā. Projekta mērķis ir nodrošināt aptverto Eiropas Transporta tīklu (TEN-T) ar tehnoloģijām un sistēmām saskaņā ar Eiropas Savienības transporta politiku attiecībā uz intelektiskajām transporta sistēmām (ITS). Projekts atbilst ES ITS rīcības plānam un ITS Direktīvai un atbalsta sadarbspējīgu, pārrobežu un nepārtrauktu pakalpojumu izstrādi un ieviešanu, kas uzlabo ceļu satiksmes drošību, racionalizē TEN-T ceļu tīkla izmantošanu, uzlabo koridora multimodālu izmantošanu un samazina negatīvo ietekmi uz vidi un SEG emisijas. Šajā nolūkā 24 ministrijas, ceļu pārvaldes iestādes, ceļu operatori, pilsētu un ostu pārvaldes iestādes, federālais autoceļu pētniecības institūts un transporta mezglu operatori no Beļģijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas un Nīderlandes apvienojās, lai īstenotu 36 ieviešanas pasākumus TEN-T pamata un visaptverošajā tīklā, kas paredzēti vairāk nekā 250 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Izmantojot MERIDIAN, valsts piekļuves punktiem tiks sniegta daudz būtiskāka informācija. MERIDIAN projekts kopumā sniegs būtisku ieguldījumu zinātības attīstībā un aktīvi iesaistīsies darbā, kura mērķis ir Eiropas mēroga saskaņošana un zināšanu uzkrāšana, piemēram, novērtējot atsevišķu ieviešanu un projekta ietekmi.

Galvenās projekta aktivitātes, kuras īstenos LVC: 

  • Viedo risinājumu ieviešana Latvijas TEN-T tīklā (izpēte par nepieciešamajiem modernizācijas darbiem satiksmes uzskaites punktos un projektēšana, vismaz 37 esošo satiksmes uzskaites punktu modernizēšana, vismaz 20 jaunu satiksmes uzskaites punktu ierīkošana, gājēju un velobraucēju uzskaites punktu ierīkošana apgaismotajos gājēju / velobraucēju ceļu posmos).
  • Digitālo risinājumu ieviešana transporta infrastruktūras datu vākšanai un pārvaldībai (infrastruktūras objektu uzmērīšana ar netiešajām mērīšanas metodēm, aktīvu pārvaldības sistēmas pilnveidošana, augstas veiktspējas datu infrastruktūras ieviešana datu uzglabāšanai).

Sadarbības partneri: autoceļu nozares pārstāvji no Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Beļģijas un Īrijas 

Projekta budžets: : Projekta kopējās izmaksas ir 131 477 543 eiro, no tiem 50% ir Eiropas Komisijas līdzfinansējums. No tā Latvijai pieejamais finansējums ir 1 791 700 eiro, no kuriem 895 850 eiro tiek līdzfinansēti no Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) līdzekļiem. 

Projekta īstenošanas periods: 10/2022 – 12/2025 

Cita noderīga informācija