Tallinas šosejas un Dūču ceļa krustojumā plānotas satiksmes organizācijas izmaiņas; Skultes tirgus laukums ir nelikumīga būve

Tallinas šosejas (A1) un reģionālā autoceļa Dūči-Limbaži (P53) krustojumā jau drīzumā ir plānotas satiksmes organizācijas izmaiņas. Strādājot pie satiksmes drošības uzlabojumiem valsts ceļu tīkla melnajos punktos, kas tika konstatēti, izstrādājot 2014. – 2016. gada bīstamo posmu un krustojumu karti, VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) speciālisti ir izvērtējuši iespējamos risinājumus, lai padarītu šo satiksmes mezglu drošāku satiksmei un patlaban notiek darbs pie attiecīgā projekta izstrādes.

Plānots, ka krustojumā tiks aizliegti trīs no esošajiem četriem kreisajiem pagriezieniem. Vienīgais kreisais pagrieziens, kas paliks, būs no reģionālā autoceļa Dūči-Limbaži (P53) uz Rīgu. Visi pārējie kreisie pagriezieni tiks likvidēti, savukārt  reģionālā autoceļa posms no Tallinas šosejas (A1) līdz Skultes ostai tiks slēgts virzienā no ostas uz Tallinas šoseju, saglabājot iespēju nogriezties pa labi no Tallinas šosejas, kas ir nepieciešams, lai atvieglotu kravu piegādi uz ostu. Projekta ietvaros tiks nomainītas arī visas ceļa norādes un uzstādītas jaunajai satiksmes organizācijai nepieciešamās ceļazīmes un ceļa horizontālie apzīmējumi.

Satiksmes organizācijas izmaiņas šajā krustojumā plānots veikt jau šovasar. Darbs pie izmaiņām tika uzsākts jau gada sākumā, taču to nepieciešamību vēlreiz aktualizēja Skultes tirgus pārcelšana uz krustojumam piegulošu teritoriju.

Skultes tirgus, kas pēdējās brīvdienās tiek rīkots Tallinas šosejas (A1) un Dūču ceļa (P53) krustojumā, notiek laukumā, kas ir nelikumīga būve un kurai nav ierosināta būvniecības lieta. Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem labiekārtots laukums ar segumu uzskatāms par 1. grupas būvi. Nedz īpašnieks, nedz pašvaldība nav veikuši nepieciešamās darbības, lai tur varētu notikt legāla tirdzniecība.

Pagājušā gada 29. janvārī LVC izsniedza tehniskos noteikumus kravas transportlīdzekļu stāvlaukuma būvniecībai vietā, kur tagad tiek rīkots tirgus. Būvniecības iecere (projekts) par šādu būvniecību ar LVC tā arī netika skaņota.  2019. gada 21. augustā zemes īpašnieks nolēma mainīt zemes izmantošanas veidu un pieprasīja no LVC tehniskos noteikumus nu jau tirdzniecības laukuma izveidei. Tehniskie noteikumi tika izsniegti, taču arī tirdzniecības laukuma būvniecības lieta netika ierosināta un iecere (projekts) par darbībām autoceļa aizsargjoslā ar LVC  nav skaņota.

Tāpat neviens nav vērsies LVC Limbažu nodaļā pēc tirdzniecības atļaujas šajā laukumā un līdz ar to šāda atļauja nav saskaņota, lai gan pēc normatīvajiem aktiem jebkura darbība valsts ceļa aizsargjoslā ir jāsaskaņo ar LVC, un šajā gadījumā, ja pašvaldība izsniegtu tirdzniecības atļauju, tai būtu jāsaņem LVC saskaņojums tai.

Ņemot vērā augstākminēto, LVC ir nosūtījusi vēstuli Limbažu novada pašvaldībai par to, ka pie valsts autoceļiem, ietekmējot satiksmes drošību, ir organizēta ar LVC nesaskaņota tirdzniecība. LVC arī lūdz skaidrojumu par konstatēto nelegālo būvniecību valsts autoceļu Tallinas šosejas (A1) un Dūču ceļa (P53) aizsargjoslā un pašvaldības būvvaldes plānotajiem turpmākajiem pasākumiem šajā būvobjektā.

Atbalstot vietējo uzņēmējdarbību un saprotot vēlmi organizēt tirdzniecību, LVC no savas puses Tehniskajos noteikumos ir norādījusi uz priekšnoteikumiem, kurus nepieciešams izpildīt, lai šajā krustojumā būtu iespējama saskaņota, legāla tirdzniecība. Diemžēl, pēc Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejamās informācijas nekāda veida būvniecības iecere šajā īpašumā no vietējās būvvaldes nav apstiprināta un līdz ar to būvniecības lieta nav ierosināta. Līdz ar to pašvaldības izsniegtā tirdzniecības atļauja nav saskaņota ar LVC, un tirdzniecības process notiek, apdraudot satiksmes drošību.

LVC aicina pašvaldību un zemes īpašnieku vienoties par nepieciešamību legalizēt tirdzniecības laukumu un nodrošināt, ka tirdzniecība neapdraud satiksmes drošību. No savas puses LVC ir gatava operatīvi izskatīt visu ar būvniecību un tirdzniecību saistīto dokumentāciju un veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības.