Potenciālos piegādātājus aicina uz apspriedi par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu

5. novembrī VAS Latvija Valsts ceļi (LVC) rīkos informatīvu apspriedi ar piegādātājiem, lai informētu par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu un plānoto atklāto konkursu par tiesībām veikt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus visā Latvijas teritorijā 2021.-2026. gadā.

Apspriede tiks rīkota 2020. gada 5. novembrī plkst. 10.00 tiešsaistē MS Teams platformā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Apspriedē plānots spriest par sekojošiem jautājumiem: valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (IUD) tirgus atvēršanas mērķi; iepirkuma plānotais laika grafiks; tirgus sadalījums iepirkuma daļās; prasības pretendentiem; piedāvājums un vērtēšanas principi; IUD apjoms, organizācija, kontrole un apmaksa; IUD tirgus atvēršanas riski.

Interesenti tiek aicināti pieteikties apspriedei līdz 2020. gada 3. novembra plkst.17.00, nosūtot savu pieteikumu uz e-pastu dzeina.gaile@lvceli.lv un norādot dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas Nr., pārstāvja vārdu un uzvārdu, pārstāvja tālruņa numuru un e-pastu.

Apspriedes laikā arī tiks sniegtas atbildes uz tās dalībnieku jautājumiem, tāpēc VAS Latvijas valsts ceļi aicina potenciālos piegādātājus līdz 2020. gada 3. novembra plkst. 17.00 nosūtīt savus jautājumus uz e-pastu: dzeina.gaile@lvceli.lv.

Uzaicinājums komersantiem ir publicēts Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557. Uzaicinājums uz pasākumu piegādātāja pārstāvim tiks nosūtīs uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2020. gada 4. novembra plkst. 16.30.

Līdz 2020. gada 30. oktobra plkst. 14.00 šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (EIS) papildus tiks publicēta arī prezentācija par norādītajām apspriedes tēmām.

Ja pasūtītājs uz iesniegto vai apspriedes laikā izteikto jautājumu nevarēs sniegt detalizētu atbildi apspriedes laikā, atbildes tiks sagatavotas rakstiski un publicētas vienlaikus ar apspriedes kopsavilkumu.

Piegādātājiem, kas piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta un tās kopsavilkums tiks publicēts. Apspriedē izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

LVC vērš uzmanību, ka piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju un piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

LVC un tās pārstāvju sniegtā informācija apspriedes prezentācijā un apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un tā var mainīties, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju.

Mediju pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties apspriedē, lūdzam pieteikties VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļā līdz 4. novembra plkst. 10.00, rakstot uz e-pastu ieva.niedra@lvceli.lv.

LVC vērš uzmanību, ka visa aktuālā informācija tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā EIS.