Notiks tiešsaistes sabiedriskā apspriešana par Ietekmes uz vidi novērtējumu autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) pārbūvējamajam posmam Lielajos Kangaros

Ceturtdien, 7. maijā plkst. 11.00 VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) organizē tiešsaistes sabiedrisko apspriešanu par Ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) pārbūvējamajam posmam Lielajos Kangaros.

Aicinām visus interesentus piedalīties tiešsaistes sabiedriskajā apspriešanā, kas norisināsies LVC kontā Facebook (FB) https://www.facebook.com/LVCELI/ 7. maijā no plkst. 11.00. Dalībniekiem būs iespēja rakstiski uzdod jautājumus caur FB kontu un tiešsaistē saņemt uz tiem atbildes.

Tiešsaistes sabiedriskās apspriešanas laikā par IVN stāstīs un uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs IVN izstrādātāja AS Ceļuprojekts speciālisti Valdis Felsbergs un Armands Auseklis. Arī pēc tiešsaistes sapulces interesenti varēs uzdot jautājumus IVN izstrādātājiem, līdz 12.maijam rakstot uz kangari@lvceli.lv, un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) pārbūves posmā 33,821.-42,935. km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu Lielie Kangari – novērtējuma sabiedriskā apspriešana tika uzsākta 2020. gada 24. aprīlī. Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) pārbūvējamais posms caur dabas liegumu Lielie Kangari Ogres un Ropažu novadā. Posmā ir paredzēta asfalta seguma izbūve, kā arī ceļa trases korekcijas esošā ceļa profila parametru uzlabošanai. Pārbūves rezultātā tiks uzlabota ceļa kvalitāte, optimizēta transporta kustība un novērsti apstākļi, kas apdraud drošu braukšanu pa autoceļu. Novērtējums prasīts ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu (VPVB) Nr.3-n 2011. gada 12. augustā, nosacījumi tam izdoti 2015. gada 5. oktobrī. Ietekmes uz vidi novērtējums četrām rekonstrukcijas alternatīvām pabeigts 2013. gada 22. novembrī ar VPVB atzinumu, ka tām visām ir nepieļaujami būtiska nelabvēlīga ietekme.

2019. gadā ir atkārtoti uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums divām jaunām alternatīvām, novēršot iepriekš konstatētos nelabvēlīgās ietekmes faktorus, un patlaban ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums ir sagatavots sabiedriskajai apspriešanai.

Ar novērtējumu var iepazīties LVC mājas lapā lvceli.lv un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv , www.vpvb.gov.lv) no 2020. gada 24. aprīļa līdz 24. maijam.

Sabiedriskās apspriešanas materiāli ir pieejami šeit: https://test.lvceli.lv/apspriesana/#kangarkalni