LVC Ceļu laboratorijas akreditācija pagarināta līdz 2019. gadam; ik gadu konstatē defektus 5 % remontdarbu uz valsts autoceļiem

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atkārtoti piešķīris akreditāciju VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorijai, un tā būs spēkā līdz 2019. gada maijam. Akreditācija attiecas uz ceļa būvmateriālu – bitumena, bitumena emulsiju, minerālmateriālu un bituminēto maisījumu – paraugu ņemšanu, to mehānisko, fizikālo un fizikāli ķīmisko testēšanu. Ceļu laboratorija patlaban piedāvā 69 akreditētas testēšanas metodes.

LVC ceļu laboratorijas speciālisti veic pārbaudes visos būvniecības objektos uz valsts autoceļiem.  Apmēram 5 % pārbaužu tiek konstatētas neatbilstības specifikāciju prasībām. Biežākās neatbilstības ir minerālā materiāla graudu izmēros, kā arī konstruktīvo kārtu sablīvējumā, kas rodas nevienmērīga grunšu sastāva, mitruma un blīvēšanas procesa rezultātā. Savukārt asfaltbetonam transportēšanas un ieklāšanas laikā var rasties temperatūras atšķirības, kas arī atstāj ietekmi uz sablīvējumu un līdzenumu.

Foto par LVC ceļu laboratorijas darbu:

Ceļu laboratorijas speciālisti veic regulāras kvalitātes pārbaudes būvniecības objektos valsts autoceļu tīklā, kā arī ārkārtas pārbaudes, nebrīdinot būvniekus. Pirms būvdarbi uzsākti, materiāli tiek paņemti pārbaudei asfalta rūpnīcās, karjeros, krautnēs utt. Uz ceļu posmiem, kur tiek veikts remonts, pārbauda šķembas, bitumenu un citus izejmateriālus, no kuriem top ceļi.

Ceļu laboratorija strādā, nodrošinot pilnīgu pārbaužu konfidencialitāti. Visi materiālu paraugi tiek īpaši marķēti, tos testējot, laboratorijas darbinieki nav informēti, no kādiem konkrētiem objektiem nāk katrs paraugs. Veicot nepieciešamos mērījumus, paraugam tiek sastādīts testēšanas pārskats un nodots pasūtītājam. Tādā veidā tiek garantēti pilnībā objektīvi rezultāti.

Ceļu laboratorija pārbaužu rezultātus nosūta objektu būvuzraugiem, kas tos salīdzina ar prasībām un veic izpildītā darba kvalitātes novērtējumu. Ja pārbaudes rezultāts neatbilst projekta prasībām, neatbilstoši veiktais darbs būvniekiem ir jālabo par saviem līdzekļiem. Ja ir konstatēti neatbilstoši būvizstrādājumi, LVC aizliedz izmantot tos būvdarbos. Ja neatbilstības tiek konstatētas darba veikšanas procesā, tad LVC pieprasa tās nekavējoties novērst. Gadījumos, kad neatbilstības tiek konstatētas jau paveiktam darbam, būvniekiem tiek piemērotas kādas no sankcijām. Piemēram, tiek uzdots pārstrādāt darbu pilnībā, labot atsevišķus trūkumus, palielināt garantijas termiņu (standarta garantijas termiņš ir pieci gadi) vai arī tiek piemērota samazināta samaksa par darbu.

LVC Ceļu laboratorijas pakalpojumus izmanto arī pašvaldības un privātie uzņēmēji, kuri vēlas veikt kvalitātes pārbaudes būvniecības objektos. Laboratorijas pakalpojumi tiek izmantoti, lai veiktu ceļa būvniecībā izmantoto materiālu testus. Tomēr biežāk Ceļu laboratorijas klienti ir būvuzņēmēji. Gan būvdarbu laikā, gan noslēdzoties objekta būvniecībai, tiek veikta kompleksā kvalitātes pārbaude, un tikai tad, ja visas prasības ir izpildītas, ceļa posms tiek pieņemts ekspluatācijā.

2016. gadā Ceļu laboratorijā veiktas 16 309 pārbaudes viskozajiem un šķidrajiem bitumeniem, bitumena emulsijas paraugiem, karstā asfaltbetona maisījumiem, minerālmateriālu un izurbtā asfaltbetona 3796 paraugiem, kā arī 6775 mērījumi autoceļu tīklā.

Pirms pieciem gadiem uz LVC laboratorijas bāzes izveidotais Autoceļu kompetences centrs sniedz starptautiski atzītus slēdzienus par autoceļu tehnisko stāvokli un būvdarbu kvalitāti.