Ķekavas apvedceļa PPP projekta partnerības iepirkumā piedāvājumus iesnieguši pieci pretendenti

Iepirkuma “Publiskās un Privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 -25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu” kvalifikācijas kārtai savus piedāvājumus ir iesnieguši pieci pretendenti: China Machinery Engineering Corporation, AS Cocessoc 371, PA Cointer un Igate, PA Kekava ABT un konsorcijs KTC Ķekavas projekts. Turpmākajās 42 dienās iepirkuma komisija veiks pieteikumu atbilstības Iepirkuma kvalifikācijas nolikuma prasībām izvērtēšanu, un tie pretendenti, kuru piedāvājumi tiks atzīti par atbilstošiem, tiks uzaicināti sagatavot un iesniegt izvērtēšanai sākotnējos piedāvājumus.

Saskaņā ar iepirkuma procedūru pretendentiem kvalifikācijas kārtā ir jāapliecina sava pieredze un kapacitāte veikt līguma izpildi, savukārt sākotnējo piedāvājumu izstrādes kārtā pretendenti tiks aicināti iesniegt savu redzējumu par tehniskajiem risinājumiem projektēšanai, būvniecībai un uzturēšanai saskaņā ar objektam izvirzītajām prasībām, kā arī paredzamajām projekta izmaksām visā līguma izpildes laikā.

Kā jau bija ziņots, iepirkums noritēs trīs kārtās, un pirmā ir kvalifikācijas kārta – tajā pretendentiem ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina to vēlmi, spēju un kapacitāti piedalīties iepirkumā. Otrā būs sākotnējā piedāvājuma izstrādes kārta, pēc kuras tiks atlasīti trīs labākie piedāvājumi un veiktas sarunas par PPP līguma projekta atvērtajām sadaļām. Savukārt trešā ir gala un labākā piedāvājuma izstrādes kārta, pēc kuras tiek pieņemts lēmums par uzvarētāju.

Publiskā un privātā partnerība ir valsts vai pašvaldības un privātā sektora sadarbības forma, kas veidota uz noteiktu laiku un nosacījumiem, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības pēc būvdarbiem vai pakalpojumiem. Ķekavas apvedceļa gadījumā atklāta starptautiska konkursa kārtībā izvēlētais privātais partneris projektēs, būvēs, finansēs un 20 gadu periodā uzturēs konkrēto ceļa posmu. Līgums paredz, ka privātais partneris Ķekavas apvedceļa posmam nodrošina ne tikai ikdienas uzturēšanu, bet arī seguma atjaunošanu, turklāt pēdējo reizi seguma atjaunošana notiek neilgi pirms posma nodošanas valsts pārvaldīšanā, kas nozīmē, ka LVC ceļu pārņems labā tehniskā stāvoklī.

Paredzams, ka Ķekavas apvedceļa būvniecībai un projektēšanai nepieciešamie kapitālieguldījumi būs no 80 līdz 100 miljoniem eiro (izmaksas rēķinātas 2017.gada cenās). Kopumā projekta izmaksās ietilps: kapitālieguldījumi, procentu maksājumi par aizņemtā kapitāla izmantošanu, uzturēšanas izmaksas 20 gadu periodā un seguma atjaunošanas izmaksas 20 gadu periodā.   Pirms privātās un publiskās partnerības (PPP) līguma parakstīšanas gala lēmums būs jāpieņem MK. Pārāk augstas cenas gadījumā PPP līgums var arī netikt noslēgts.

Lai nepieļautu projekta sadārdzinājumu projekta realizācijas laikā, sākotnējā piedāvājumā piedāvātā PPP līguma cena (ieskaitot projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas kopējās izmaksas) tiek fiksēta, proti, tā vairs nedrīkst tikt paaugstināta. Sarunu procedūras laikā var tikt pieņemti tikai tādi lēmumi, kuri PPP līguma kopējās izmaksas nemaina vai samazina.

Ķekavas apvedceļa projekta īstenošanas priekšdarbi tika uzsākti 2016. gada martā ar Ministru kabineta rīkojumu par PPP projekta Ķekavas apvedceļš iepirkuma procedūras uzsākšanu, savukārt pagājušā gada 29. novembrī Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) nosūtīts publicēšanai Paziņojums par līgumu un izsludināta kvalifikācijas kārta. Līdz 2018. gada novembrim jau ir veikta projekta īstenošanai nepieciešamo zemju atsavināšana 93% apmērā.

Bauskas šosejas (E67/A7) posms no Rīgas līdz Ķekavai ir viens no noslogotākajiem valstī. Satiksmes intensitāte tur ir ap 17 000 transporta vienību diennaktī, turklāt šis ceļa posms šķērso blīvi apdzīvoto Ķekavas ciemu. Lielākā satiksmes intensitāte valstī ir ap Rīgu, tāpēc visi Rīgā ienākošie ceļi no Ventspils (A10), Daugavpils (A6), Tallinas (A1), Jelgavas (A8) ir ar vairākām braukšanas joslām katrā virzienā. Bauskas šoseja (A7) ir vienīgais ceļš, kas ienāk Rīgā ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā.