Autoceļu Rīga – Ventspils (A10), Dobele-Lestene-Tukums (V1101) un Irlava-Mazbites (V1456) apauguma likvidēšanas darbu 2017. gada 16.oktobra izsoles noteikumi

Valsts galvenās nozīmes autoceļa A10 Rīga-Ventspils no km 39,0 līdz  km 52,0 ( kadastra apzīmējums 13000240136;80880010189;1300026640890800050014 ), valsts vietējās nozīmes autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums km 12,0 līdz 19,0 (kadastra apzīmējums 90480040103;90680020151) un valsts vietējās nozīmes autoceļa V1456 Irlava-Mazbites  no km 2,0 līdz km 11,7 (kadastra apzīmējums 90540040255;90680020103)  ceļu zemes nodalījuma joslā abās autoceļa pusēs apauguma likvidēšanas darbu

 2017. gada 16.oktobra IZSOLES NOTEIKUMI

  1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts autoceļu

A10 Rīga-Ventspils no km 39,0 līdz  km 52,0 ( kadastra apzīmējums 13000240136;80880010189;1300026640890800050014 ), V1101 Dobele-Lestene-Tukums km 12,0 līdz 19,0 (kadastra apzīmējums 90480040103;90680020151) V1456 Irlava-Mazbites  no km 2,0 līdz km 11,7 (kadastra apzīmējums 90540040255;90680020103)  ceļu zemes nodalījuma joslā abās autoceļa pusēs ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma (koki un krūmi) likvidēšanas darbu (turpmāk – Darbi) izsole valsts īpašuma robežās (kadastra apzīmējums  13000240136;80880010189;1300026640890800050014 , 90480040103;90680020151; 90540040255;90680020103), ja uz apauguma likvidēšanas darbu veikšanu ir pieteicies vairāk nekā viens pretendents.

2. Apauguma likvidēšana ietver ceļu zemes nodalījuma joslā augošu koku un krūmu nociršanu un aizvākšanu.

3. Izsoli izsludina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms izsoles dienas.

4. Izsoles noteikumus un līguma paraugu publicē LVC tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) un tie ir publiski pieejami LVC Tukuma Nodaļā.

5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolāmo ceļu zemes nodalījuma joslas posmu un veikt kontroles novērtējumu. LVC nosaka vismaz vienu apskates datumu, ievērojot, ka ceļu zemes nodalījuma joslas posma apskate veicama ne vēlāk kā četras darbadienas pirms izsoles dienas.

6. Lai pretendētu slēgt līgumu par ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbu veikšanu, dalībnieks LVC Nodaļā iesniedz aizpildītu iesniegumu par apauguma likvidēšanas valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā darbu veikšanu.

7. Iesniegumu pa pastu, vai personīgi, vai elektroniski var iesniegt līdz 2017. gada 16.oktobra plkst. 11. Pa pastu sūtīta, vai personīgi iesniegta iesnieguma saņemšanu apliecina dokumenta reģistrēšanas datums un laiks Nodaļā. Elektroniska dokumenta saņemšanu apliecina ienākošā e-pasta saņemšanas datums un laiks.

8. Piedāvājumu izvērtēšanas un izsoles uzvarētāja noteikšanas kritēriji ir:

8.1. apauguma likvidēšanai plānotais laika periods;

8.2. iepriekšējā pieredze Darbu veikšanā (izvērtējot pieredzi tiek ņemts vērā vai iepriekš ir sastādīti defektu akti par bojātu valsts autoceļu, ceļa aprīkojumu, ceļu zemes nodalījuma joslu, gaisvadu sakaru vai elektropārvades līnijām, aizsargājamu dabas objektu (koku) vai dabas pieminekli, nesakārtotu ceļu zemes nodalījuma joslu apauguma likvidēšanas darbu gadījumā).

9. Kritēriju piemērošana notiek pēc principa:

Kritērijs Rādītājs Punkti
Apauguma likvidēšanai plānotais laika periods Īsākais 50
Katrs nākamais īsākais ( – 5 punkti no 50)
Iepriekšējā pieredze Nav sastādīti defektu akti 50
Jauns pretendents 40
Sastādīti defektu akti 5

10. Ja pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas tiek konstatēts, ka vairāki izsoles dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kurš piedāvājumu ir iesniedzis pirmais.

11. Lēmumu par pretendenta izvēli apauguma likvidēšanai valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā pieņem attiecīgās Nodaļas vadītājs.

12. Dalībniekiem izsoles rezultātus paziņo rakstiski piecu darbadienu laikā un uzaicina izsoles uzvarētāju noslēgt līgumu par Darbu veikšanu.

13. Darbu veikšanas līgumus paraksta izsoles uzvarētājs un LVC valdes priekšsēdētājs (vai cits pilnvarots valdes loceklis).

14. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu, juridiskās personas LVC iesniedz:

14.1. Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra apliecības kopiju;

14.2. pievienotās vērtības nodokļu maksātāja apliecības kopiju (ja izsoles dalībnieks reģistrējies kā PVN maksātājs);

14.3. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām vai pilnvaru kopā ar Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām, norādot kontakttālruņa numuru.

15. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu fiziskās personas uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

16. Izsoles dalībnieks var neiesniegt šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus atkārtoti, ja tie iesniegti jau iepriekš un to derīguma termiņš nav beidzies, kā arī to saturs ir atbilstošs pieprasītajam.

17. Sūdzības par izsoles norisi var iesniegt vai apstrīdēt izsoles rezultātu var 10 darba dienu laikā no Lēmuma pieņemšanas brīža LVC valdes priekšsēdētājam.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tukuma nodaļas vadītājs Harijs Lācars

Tel. 29132321, e-pasts: Harijs.lacars@lvceli.lv