Autoceļu nestingo segu projektētājiem ir pieejama jauna programmatūra

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) pārraudzībā ir izstrādāti nestingo segu projektēšanas ieteikumi un programmatūra. Ieteikumus izstrādāja darba grupa, kurā strādāja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesors Atis Zariņš un autoceļu būvinženieri Ilmārs Gorda (SIA Projekts 3), Jānis Kivilands (SIA Ceļu eksperts) un Edgars Krūmiņš (SIA Projekts EAE). Programmatūru izstrādāja autoceļu būvinženieris Edgars Krūmiņš (SIA Projekts EAE) un IT speciālists Mārtiņš Linde. Ar nestingām segām saprot asfalta un grants seguma segas, stingas segas ir cementbetona segas.

Nestingo segu projektēšanas programmatūra ir brīvi pieejama ikvienam interesentam adresē http://lvceli.lv/segas/ un ļauj ātri veikt autoceļu segas konstrukcijas aprēķinus, ņemot vērā attiecīgo ceļa posmu raksturojošos datus.

Programmatūras lietotājs, ievadot ceļa posmu raksturojošo datus: satiksmes intensitāti, uzdoto ceļa segas kalpošanas laiku, satiksmes intensitātes izmaiņu koeficientu, ģeotehniskos apstākļus – zemes klātnes grunti, zemes klātnes un drenējošās kārtas filtrācijas koeficientu, sasaluma dziļumu, paredzētos zemes klātnes risinājumus un garenprofila sarkanās un melnās līnijas augstumu, bez ilgstošas papildus aprēķinu veikšanas iegūst iespējamo segas konstruktīvo risinājumu ar nepieciešamajiem kārtu biezumiem. Programmā iestrādātie algoritmi lietotājam norāda papildus veicamās izmaiņas segas risinājumos un kārtu biezumos, kā arī ļauj vienkārši un ātri dimensionēt kārtu biezumus, ņemot vērā nepieciešamo segas nestspēju un Ceļu specifikācijās noteiktos attiecīgo materiālu kārtu biezumus.

Ja iepriekš atbilstoši nestingo segu projektēšanas ieteikumiem vienas segas konstrukcijas aprēķina veikšanai bija vajadzīgas aptuveni 5-6 stundas, tad ar programmatūru aprēķins ir paveicams 5-10 minūšu laikā, tai skaitā veicot arī segas kārtu biezumu precizēšanu, un lielāko laika daļu aizņem ceļa posmu raksturojošo datu ievade, nevis aprēķinu veikšana.

Ņemot vērā ievērojami atviegloto segas konstrukcijas aprēķinu veikšanu un segas kārtu dimensionēšanu, lietotājam ir iespējams sadalīt projektējamo autoceļa posmu īsākos apakšposmos un piedāvāt tiem atbilstošāko un ekonomiski izdevīgāko segas konstrukciju. Programmatūra nodrošina projektēto ceļa segas konstrukciju vizualizēšanu.

Izstrādātā programmatūra ir pārbaudīta nestingo segu projektēšanas ieteikumu darba grupā un LVC Autoceļu kompetences centrā. Savukārt atsauksmes un programmatūras pilnveidošanas ierosinājumi, kas tiks saņemti no valsts, pašvaldību un meža ceļu projektētājiem, autoceļu būvprojektu ekspertiem, autoceļu būvniekiem, LVC projektu vadītājiem, pašvaldību darbiniekiem, RTU un citu izglītības iestāžu mācībspēkiem un studentiem, tiks izvērtēti 2018. gada sākumā.

Laikā no 2012. līdz 2016. gadam, izstrādājot nestingo segu projektēšanas ieteikumus un programmatūru, speciālisti veica šādus darbus:

– definēja terminoloģiju, pielīdzinot to Ceļu specifikāciju lietotai terminoloģijai;

– veica segas aprēķina faktoru jutīguma (ietekmes) analīzi un koriģēja aprēķinu metodiku, ņemot vērā analīzes rezultātus;

– precizēja projektēšanai izmantojamo parametru vērtības;

– veica grunšu klasificēšanu un noteica ģeotehniskās izpētes metodes ceļa segu projektēšanas vajadzībām;

– koriģēja nesaistītos un saistītos materiālus atbilstoši Ceļu specifikācijām;

– izstrādāja priekšlikumus nepieciešamajiem labojumiem saistītajos standartos;

– veica drenējošās kārtas aprēķina un konstrukcijas izpēti;

– saskaņoja Ceļu specifikācijās un ieteikumos iekļautos ceļa būvmateriālus un to parametrus u.c.

Programmatūras izstrāde izmaksāja 33,6 tūkstošus eiro (ar PVN).