Valsts ceļu tīklā veiks septiņu aleju inventarizāciju

Maijā ir sākta vairāku aizsargājamo aleju inventarizācija, lai varētu noteikt, kādi apsaimniekošanas pasākumi tām nepieciešami, lai veicinātu to saglabāšanu un ainaviskās vērtības palielināšanu. Tuvāko divu mēnešu laikā koku eksperti – arboristi, pētīs arī septiņas aizsargājamās alejas valsts ceļu tīklā:

  • Jaunmoku aleja pie autoceļa Tukums–Jaunmokas (V1443)  pie Jaunmokām (7,06.- 7,68.km) (V1443);
  • Blankenfeldes muižas aleja pie autoceļa Veczāmeļi–Blankenfelde (Saulītes)–Augstkalne (V1078) (7,65.–9,32.km);
  • Elejas ozolu aleja pie autoceļa Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (A8) (69,35.–70,35.km);
  • Popes muižas aleja pie Pievedceļš Popes estrādei (V1355) (0,00.–1,10.km);
  • Kalētu liepu aleja pie autoceļa Bārta–Kalēti–Gramzda (V1218) (10,18.–11,09.km);
  • Raiskuma aleja pie autoceļa Cēsis–Raiskums–Auciems (V287) (2,54.–4,25.km);
  • Vecmoku kļavu aleja  pie autoceļa Tukums–Lazdas (V1442).

Aleju inventarizācijas laikā visi alejas koki tiks marķēti ar numuru, fotografēti un sagatavota katra koka stāvokļa apraksts un nepieciešamiem apsaimniekošanas pasākumi. Pēc inventarizācijas eksperti sagatavos ieteikumus nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem un Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) izsludinās iepirkumu faktiskajiem aleju apsaimniekošanas darbiem.

Kā zināms, šī gada sākumā tika uzsākta Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.3.0/20/I/001 Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai īstenošana, kura mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju, kas vienlaikus ir ES sugu dzīvotnes, atbildīgu apsaimniekošanu. Projektu līdz 2023.gadam realizē DAP sadarbībā ar AS Latvijas valsts meži, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) un vairāk nekā desmit pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem. 

Aizsargājamo aleju atbildīgai apsaimniekošanai ir veltīta būtiska sadaļa projekta aktivitātēs. Latvijā kopumā ir 62 aizsargājamas koku alejas, kurām ir gan kultūrvēsturiska, gan ekoloģiska vērtība un daudzu aleju koku vecums pārsniedz 100 gadu.  Kopumā šī projekta ietvaros plānots sakārtota 13 aizsargājamās koku alejas, no kurām astoņas atrodas  valsts ceļu tīklā. Papildus iepriekš minētajām septiņām alejām, projekta ietvaros tiks sakopta arī valsts ceļu tīklā esošā Lielauces ozolu aleja pie autoceļa Dobele–Īle–Auce (V1128) (29,18.–31,00.km), kurai inventarizācija veikta 2019. gadā.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.daba.gov.lv/lv/projekts/biotopu-un-sugu-dzivotnu-atjaunosana

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa