Valsts ceļu nodalījuma joslās tiks sakoptas astoņas aizsargājamas koku alejas

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un AS Latvijas valsts meži valsts ceļu tīklā tiks sakārtotas astoņas aizsargājamās koku alejas. Darbi tiks veikti Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.3.0/20/I/001 Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai ietvaros. Kokiem alejās tiks veidoti un sakopti koku vainagi, izzāģēti liekie un sausie zari, lai paildzinātu koku mūžu un saglabātu veco koku ainavisko vērtību. Ja tiks konstatēts, ka kāds koks ir gājis bojā, to aizvietots ar jaunu lielstādu. 

Projekta ietvaros tiks sakoptas:

·        Jaunmoku aleja pie autoceļa Tukums–Jaunmokas (V1443)  pie Jaunmokām (7,06.- 7,68.km) (V1443);

·        Blankenfeldes muižas aleja pie autoceļa Veczāmeļi–Blankenfelde(Saulītes)–Augstkalne (V1078) (7,65.- 9,32.km);

·        Elejas ozolu aleja pie autoceļa Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (A8) (69,35.-70,35.km);

·        Popes muižas aleja pie Pievedceļš Popes estrādei (V1355) (0,00.-1,10.km);

·        Kalētu liepu aleja pie autoceļa Bārta–Kalēti–Gramzda (V1218) (10,18.-11,09.km);

·        Lielauces ozolu aleja pie autoceļa Dobele–Īle–Auce (V1128) (29,18.- 31,00.km);

·        Raiskuma aleja pie autoceļa Cēsis–Raiskums–Auciems (V287) (2,54.- 4,25.km);

·        Vecmoku kļavu aleja  pie autoceļa Tukums–Lazdas (V1442). 

Šajās alejās kopumā ir vairāk nekā 1400 koku ar vidējo vecums no 70 līdz 165 gadiem. 

Projektu realizē Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sadarbībā ar VISA Latvijas Valsts ceļi, AS Latvijas valsts meži un vairāk nekā desmit pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem. Tā mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās), radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju atbildīgu apsaimniekošanu. 

Sagaidāms, ka projekta rezultātā tiks atjaunotas biotopu un sugu dzīvotnes ap 1,7 tūkst. ha lielā platībā, kā rezultātā kopējā labvēlīgi ietekmētā ES biotopu un sugu dzīvotņu platība Latvijā būs vismaz 13, 8 tūkst. ha liela. Dažādas projekta aktivitātes sāksies jau šajā gadā, to skaitā aleju kopšanas demonstrēšanas pasākumi, uz kuriem būs gaidīti arī sabiedrības pārstāvji un zemju īpašnieki, kas ieinteresēti ilgtspējīgā dabas resursu apsaimniekošanā.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.daba.gov.lv/lv/projekts/biotopu-un-sugu-dzivotnu-atjaunosana

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa