Potenciālos piegādātājus aicina uz apspriedi par vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešanu valsts ceļu tīklā

10. martā plkst. 10.00 VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) rīko apspriedi ar potenciālajiem piegādātājiem par iepirkuma Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešana dokumentāciju. Apspriede notiks tiešsaistē MS Teams platformā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. Apspriede tiks dokumentēta, izmantojot audio un video ierakstu.

Uzaicinājums uz sanāksmi un materiāli ir publicēti LVC profilā EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56767. Interesenti tiek aicināti pieteikties apspriedei līdz 2022. gada 8. marta plkst.17.00.

Apspriedē plānots informēt par iepirkuma priekšmetu, termiņiem, par darba daudzumiem un veicamajiem darbiem iepirkumā, kā arī par iepirkuma tehniskajām un kvalifikācijas prasībām.

Apspriedes laikā arī tiks sniegtas atbildes uz tās dalībnieku jautājumiem, tāpēc VAS Latvijas valsts ceļi aicina potenciālos piegādātājus līdz 2022. gada 8. marta plkst. 17.00 nosūtīt savus jautājumus uz e-pastu: janis.putnins@lvceli.lv.

Ja pasūtītājs uz iesniegto vai apspriedes laikā izteikto jautājumu nevarēs sniegt detalizētu atbildi apspriedes laikā, atbildes tiks sagatavotas rakstveidā un publicētas vienlaikus ar apspriedes kopsavilkumu.  

Piegādātājiem, kas piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta un tās kopsavilkums tiks publicēts. Apspriedē izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

LVC vērš uzmanību, ka piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, un piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

Līdz šim LVC speciālisti ir izvērtējuši un noteikuši prioritāros posmus valsts autoceļu tīklā, kuros tiks ierīkota vidējā ātruma kontroles sistēma. Kopumā identificēti 16 posmi, savukārt precīzs posmu skaits, kuros šī sistēma tiks ierīkota, būs zināms pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas. Posmi tiks aprīkoti prioritārā secībā, atbilstoši pieejamajam finansējumam. Par pamatu autoceļu posmu izvēlei ņemta ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) statistika par pēdējiem trim gadiem, kā arī kopējā satiksmes intensitāte, kravas transporta īpatsvars un satiksmes organizācija (aizliegums apdzīt). 

Projekta mērķis ir kontrolēt transportlīdzekļu vidējo braukšanas ātrumu potenciāli bīstamos autoceļu posmos. Vidējā ātruma kontroles sistēma papildus veiks arī reģistrēto transporta līdzekļu tehniskās apskates (TA), autoceļu lietošanas nodevas samaksas un OCTA samaksas kontroli.

Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātiska mērīšanas sistēma, kas veic mērķa transportlīdzekļa vidējā braukšanas ātruma mērīšanu, balstoties uz noteikta ceļa posma nobraukšanai patērēto laiku. Sistēmas darbība balstās uz reģistrācijas iekārtām jeb sensoriem – numura zīmes atpazīšanas  kamerām, kas reaģē uz mērķa transportlīdzekli un nodrošina mērķa transportlīdzekļa vidējā braukšanas ātruma mērīšanas aktivizēšanu.